Alle berichten van info@adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl

Inspirerende trainingsmiddag voor de Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen

Hoe krijgen we de toegevoegde waarde van de Adviesraad binnen de gemeente scherp en hoe kunnen we het contact met ons netwerk verbeteren? Deze vragen moesten beantwoord worden tijdens de trainingsmiddag die de Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen heeft gehad op 7 februari 2020. Deze training werd gegeven door Petra van der Horst, senior trainer en adviseur bij de Koepel Adviesraden Sociaal Domein te Tubbergen.

De Adviesraad vervult haar rol binnen de reikwijdte van de participatiesamenleving, een samenleving die erop gebaseerd is dat iedereen meedoet naar vermogen. De Adviesraad voelt zich verantwoordelijk om aandacht te hebben voor het perspectief van inwoners die afhankelijk zijn. Hierbij is het uitgangspunt dat inwoners eerst kijken naar wat ze zelf, of met hulp van familie, buren en vrijwilligers nog kunnen doen en betalen, voordat men een beroep doet op het voorzieningen die de gemeente geld kosten.

Tijdens deze middag is de Adviesraad duidelijk geworden dat inwoners verschillende rollen vervullen binnen onze participatiesamenleving:

 • De inwoner die in staat is eigen regie te voeren;
 • De inwoner die gebruik maakt van collectieve voorzieningen;
 • De inwoner die als mantelzorger functioneert;
 • De inwoner als vrijwilliger actief is.

Na deze inspirerende middag is ons duidelijk geworden dat wij als Adviesraad nog meer in gesprek moeten gaan met de inwoners van de gemeente Tubbergen om te zien welke thema’s leven binnen het Sociale Domein. Samen met verschillende dorpsraden willen we vervolgens komen tot het uitwerken van een aantal actuele onderwerpen. Hier houden we u uiteraard van op de hoogte!

Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen ondertekend VN-manifest ‘Iedereen doet mee’

Verschillende partijen uit de gemeente Tubbergen hebben op donderdag 23 januari jl. Het VN-manifest ‘Iedereen doet mee’ ondertekend. Want in Tubbergen willen we dat iedereen mee kan doen en zich welkom voelt, met of zonder beperking. Minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink was deze avond aanwezig om zijn toelichting te geven over dit belangrijke document. Ook Sandrine Wermelink-Waaijer heeft als voorzitter van de Adviesraad haar handtekening gezet onder het manifest. Door het ondertekenen van de manifest willen de partijen zorgen voor een bereikbare, bruikbare en inclusieve samenleving.

Leden van het Gehandicaptenplatform Tubbergen gaan de dorpen uit de gemeente langs om te inventariseren hoe bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar de dorpen zijn. Dit is de eerste stap naar een inclusieve samenleving.

Bijeenkomst Gehandicaptenplatform

De gemeente Tubbergen wil binnen drie jaar bij de toegankelijkste gemeenten voor gehandicapten horen. Om ideeën van inwoners te inventariseren en om samen na te denken over hoe we de toegankelijkheid in alle dorpen in beeld kunnen brengen, houdt het Gehandicaptenplatform op 23 januari om 19:15 een bijeenkomst. Deze bijeenkomst is in het gemeentehuis en er zijn een aantal sprekers uitgenodigd, waaronder minister van gehandicaptenzaken Rick Brink. 

Wilt u aanwezig zijn bij deze bijeenkomst? Meld u dan voor 20 januari aan via f.heithuis@noaberkracht.nl

Bijeenkomst MAT en uitvoeringsplan Sociaal Domein

Op dinsdag 3 december zijn we door burgemeester Haverkamp uitgebreid geïnformeerd over de voortgang van het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT). De werkgroepen Mijn Dorp 2030 hebben de kernagenda’s doorgenomen en daarbij kritisch gekeken naar de stand van zaken. Waar mogelijk is het  MAT aangepast en met de inwoners besproken tijdens een dialoogavond. Dit alles heeft geleidt tot het MAT 2.0

Hier leest u het MAT 2.0

Op diezelfde avond werden we ook geïnformeerd over de volgende fase van de uitvoering van het sociaal domein: van transitie naar transformatie. Dat wil zeggen dat nu vorm en inhoud meer aandacht krijgen. Leidend thema hierbij is ‘positieve gezondheid’, dat als volgt wordt omschreven: het vermogen om zich aan te passen, een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. De insteek van ‘positieve gezondheid’ sluit naadloos aan bij zaken die de gemeente na wil streven, namelijk door:

 • Mensen veel meer met elkaar in contact brengen door aan te spreken op hun kracht en niet op hun zwakte;
 • Persoonsgerichte zorg te bieden en echt aansluiten op persoonlijke behoeften;
 • De regie bij mensen zelf te laten en ze te helpen bij hun eigen beslissingen nemen

De begrippen langer gezond, versterken van de sociale basis, zorg meer nabij en meer inwoners kunnen meedoen in de samenleving worden in het uitvoeringsplan Sociaal Domein verder uitgewerkt.

Hier leest u het uitvoeringsplan Sociaal Domein

We zijn zeer benieuwd of u, als inwoner van de gemeente Tubbergen, zich herkent in bovengenoemde thema’s. Laat het ons vooral weten via info@adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl.

Kennismaking met nieuwe wethouder Hilde Berning-Everlo .

De gemeente Tubbergen is met de installatie van Hilde Berning-Everlo een vrouwelijke bestuurder rijker. Hilde is sinds juli 2019 wethouder van de gemeente Tubbergen. Ze heeft het sociaal domein in haar portefeuille, met onder andere jeugdzorg, werk en inkomen, arbeidsparticipatie, onderwijs, sport en verenigingsklimaat.

Vrijdag 20 september heeft de Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen kennis gemaakt met de nieuwe wethouder. Tijdens deze kennismaking heeft iedereen zich aan elkaar voorgesteld en zijn de verwachtingen naar elkaar uitgesproken. De samenwerking tussen de Adviesraad en de gemeente loopt altijd erg goed. De lijntjes zijn kort en er wordt open gecommuniceerd. De Adviesraad Sociaal Domein vond het een fijne kennismaking en we hebben er alle vertrouwen in dat deze fijne samenwerking wordt voortgezet met de komst van onze nieuwe wethouder Hilde Berning-Everlo.

Heidag 2019

Afgelopen juni was het weer tijd voor de jaarlijkse heidag. Deze dag stond helemaal in het teken van samenwerken en informatie uitwisselen over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein.  We hebben tijdens deze dag, samen met de wethouder en medewerkers die werkzaam zijn binnen het sociaal domein, actuele onderwerpen besproken. Onderwerpen die aan bod zijn gekomen zijn onder andere schuldhulpverlening, toegang Sociaal Domein en dyslexie. Het was een geslaagde dag waarbij iedereen de ruimte kreeg om kritisch mee te denken en te discussiëren over deze onderwerpen.

Jaarverslag 2018

Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2018 van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Tubbergen (ASDT) aan.

Een ‘dynamisch’ jaar

Ook dit jaar was voor de ASDT een dynamisch jaar. De transitie van het sociale domein neemt geleidelijk zijn vorm aan, maar de transformatie staat nog in de kinderschoenen. Beleidsvelden als praktijkondersteuning bij huisartsen op het gebied van Jeugd en GGZ, herijking van de schulddienstverlening, de klachtenregeling en de wijziging van de regeling hulpmiddelen Wmo waren belangrijke onderwerpen voor de ASDT. Ook de veranderingen op het gebied van openbaar vervoer zijn veelvuldig aan de orde geweest.

Digitaal meer aanwezig

Ook digitaal is de adviesraad meer aanwezig dankzij de website www.adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl. De Facebook pagina is operationeel. Zowel de website als de facebook pagina worden goed beheerd en voorzien van relevante informatie. De leden van de raad zijn erg actief geweest en hebben veel bijeenkomsten bezocht en zijn herhaaldelijk op werkbezoek geweest.  De verbinding met het netwerk is daarin heel belangrijk. In 2018 heeft er een wisseling van leden en ambtelijke ondersteuning plaatsgevonden.

Sandrine Wermelink
Voorzitter Adviesraad sociaal domein
Gemeente Tubbergen, juli 2018

Leden Adviesraad sociaal domein

De leden van de Adviesraad vertegenwoordigen de burgers van de gemeente Tubbergen. Dat kan zijn als lid van de seniorenraad, cliëntenraden, maar ook als deskundige op het gebied van jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg of werk en inkomen. Over de verschillende beleidsthema’s brengen wij gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college van B&W. De Adviesraad bestaat momenteel uit 9 leden waaronder de voorzitter. Hieronder delen we met u welke leden afscheid hebben genomen en welke leden we mochten verwelkomen als nieuw lid van de adviesraad:

Per 31 december 2017 hebben Siny Avenhuis-Timmerhuis en Bouke de Groot afscheid genomen van de Adviesraad. Deze vacatures zijn ingevuld door Annemarie Maathuis en Leonie Oude Luttikhuis – Vreeswijk.Op 1 juli 2018 heeft Henk Martens afscheid genomen als lid van de adviesraad. Deze vacature is per 1 december 2018 opgevuld door Karel Maathuis.

De samenstelling van de Adviesraad ziet er nu als volgt uit:

Sandrine Wermelink-Waaijer
Voorzitter

Gisela Bijleveld-von Bönninghausen
Secretariaat

Annemarie Maathuis
Aandachtsgebied: Jeugdzorg, waaronder onderwijs en voorschoolse educatie

Leonie Oude Luttikhuis – Vreeswijk
Aandachtsgebied: Participatie van mensen met een verstandelijke en fysieke beperking

Esther van Unnik-Boksebeld
Aandachtsgebied: vertegenwoordiging: Jeugdzorg

Chantal Lesscher – Kleissen
Aandachtsgebied: vertegenwoordiging ondersteuning en zorg voor thuiswonenden

Karel Maathuis
Aandachtsgebied: Contactpersoon seniorenraad en gehandicaptenplatform, participatie in de samenleving in het algemeen en in het bijzonder voor mensen met een beperking

Ine Schrijver – Roelofs
Aandachtsgebied: vertegenwoordiging GGZ, mantelzorg

Willy den Boer
Aandachtsgebied: Participatiewet en minimabeleid

Activiteiten

In 2018 is de adviesraad 11 keer bij elkaar geweest om te vergaderen. Daarnaast is er een heidag georganiseerd ten behoeve van deskundigheidsbevordering van de Adviesraad. Tijdens deze dag is er een update van de Wmo en Jeugdwet, Participatiewet en Publieke Gezondheid gegeven. Hieronder leest u een opsomming van de onderwerpen die in 2018 aan de orde zijn geweest:

 • Uitvoering van de Wmo 2015 (Aanbesteding en beleidswijziging hulpmiddelen, wijziging eigen bijdrage abonnementstarief)
 • Bezoek aan WaST (Was- en strijkservice Dinkelland en Tubbergen
 • Bezoek aan het Werkatelier in Hezingen in het kader van dagbesteding en participatie
 • Uitvoering van de Jeugdwet, VVE en kwaliteitseisen
 • Praktijkondersteuning bij huisarts voor Jeugd en GGZ
 • Deskundigheidsbevordering van de Adviesraad Sociaal Domein
 • Vervoer, MaaSproject om vervoer toegankelijker te maken
 • Mantelzorg
 • Klachtenprocedure en klachtenregeling
 • Website en Facebook
 • Armoedebeleid, schulddienstverlening
 • Begeleiding statushouders (Nieuwe Nederlanders)

Bijgewoonde bijeenkomsten:

 • Onderwijs en belangenbehartiging
 • Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
 • Ouderen doen ertoe
 • Inkoop Jeugd en Wmo
 • Stichting Mobility over participatie en baanafspraak
 • Mensen met psychische kwetsbaarheid en arbeidsproblematiek
 • Wij in de buurt, armoedebeleid en minimavoorzieningen
 • Digitaal sterk, ook voor laaggeletterden
 • Werkbezoek SWTD

Uitgebrachte adviezen in 2018

Ongevraagd advies;

 • Klachtenprocedure naar aanleiding van het rapport van de Nationale Ombudsman ‘Terug aan tafel, samen de klacht centraal’

Gevraagd advies;

 • Praktijkondersteuner Jeugd en GGZ bij huisartsen
 • Wmo hulpmiddelen, aanbesteding en beleid
 • Schulddienstverlening
 • Verordeningen en beleidsregels Wmo en Jeugd

Adviesraad lid van Koepel Adviesraden Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen is onlangs lid geworden van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Met dit lidmaatschap blijven we als adviesraad nog meer op de hoogte van alle ontwikkelingen in het sociaal domein en kunnen we inwoners van de gemeente Tubbergen op de best mogelijke manier blijven ondersteunen.

Over de Koepel Adviesraden Sociaal Domein
De Koepel Adviesraden Sociaal Domein – in 2008 opgericht als Koepel WMO-raden – is een vereniging van lokale adviesraden. De Koepel informeert adviesraden over actuele thema’s en ontwikkelingen, inspireert met nieuwe inzichten en reikt tools aan zodat adviesraden hun werk zo goed mogelijk kunnen inrichten. Ook brengen ze adviesraden met elkaar in contact, zowel op regionaal als landelijk niveau. Dit gebeurt via online kanalen, maar ook door het organiseren van bijeenkomsten in het land. In maart bezochten bijvoorbeeld twee leden van onze adviesraad een provinciale inspiratiebijeenkomst, speciaal voor adviesraden. Daarnaast vond er recent ook nog een trainingsbijeenkomst plaats in Utrecht voor nieuwe leden. Ons nieuwe lid Karel Maathuis was daar ook bij aanwezig.

We houden u op de hoogte zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn!

Maatschappelijk Akkoord uitgereikt

Dinsdag 12 maart kregen wij het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT) uitgereikt. Het Maatschappelijk Akkoord is een agenda voor de komende 4 jaren. Deze agenda is samen met betrokken inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, de gemeenteraad en het college van de gemeente Tubbergen opgesteld. Het akkoord is een praktisch document, waarin op overzichtelijke wijze per dorp de gemaakte afspraken staan beschreven. Naast de thema’s die belangrijk zijn voor de dorpen, zijn ook een tiental thema’s benoemd die belangrijk zijn voor ons allemaal en waarbij vooral de raad en college aan zet zijn. Het Maatschappelijk Akkoord is een levend document, dat betekent dat het aangepast/aangevuld kan worden met zaken die op dat moment belangrijk zijn.

Download hier het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen

Ons nieuwe raadslid: Karel Maathuis

Mijn naam is Karel Maathuis, geboren in Albergen op 4-11-1951. Ik ben getrouwd met Josefien Geerlink, eveneens geboren in Albergen. We hebben twee dochters en vier kleinkinderen. Achtereenvolgens gewoond in Cuijk, Hengelo, Delden en Roden. Sinds februari  2018 wonen we Tubbergen, terug naar de roots! Het bevalt ons in Twente op dit moment weer prima. Ik heb als revalidatiearts gewerkt in het Roessingh te Enschede en in het Centrum voor Revalidatie in Groningen (UMCG/ Beatrixoord). Sinds 2016 ben ik met pensioen en heb nu meer tijd om mij in te zetten voor de gemeenschap in Tubbergen. Per 1 december 2018 ben ik lid van de Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen. Ik voel mij erg betrokken bij de verschillende thema’s, waar de Adviesraad Sociaal Domein zich mee bezighoudt en ik zou hier graag constructief in mee willen denken en adviseren. Ondanks mijn ‘na-werk-tijd’ blijf ik graag leren en mij verder ontwikkelen.