Alle berichten van info@adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl

Kennismaking met nieuwe wethouder Hilde Berning-Everlo .

De gemeente Tubbergen is met de installatie van Hilde Berning-Everlo een vrouwelijke bestuurder rijker. Hilde is sinds juli 2019 wethouder van de gemeente Tubbergen. Ze heeft het sociaal domein in haar portefeuille, met onder andere jeugdzorg, werk en inkomen, arbeidsparticipatie, onderwijs, sport en verenigingsklimaat.

Vrijdag 20 september heeft de Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen kennis gemaakt met de nieuwe wethouder. Tijdens deze kennismaking heeft iedereen zich aan elkaar voorgesteld en zijn de verwachtingen naar elkaar uitgesproken. De samenwerking tussen de Adviesraad en de gemeente loopt altijd erg goed. De lijntjes zijn kort en er wordt open gecommuniceerd. De Adviesraad Sociaal Domein vond het een fijne kennismaking en we hebben er alle vertrouwen in dat deze fijne samenwerking wordt voortgezet met de komst van onze nieuwe wethouder Hilde Berning-Everlo.

Heidag 2019

Afgelopen juni was het weer tijd voor de jaarlijkse heidag. Deze dag stond helemaal in het teken van samenwerken en informatie uitwisselen over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein.  We hebben tijdens deze dag, samen met de wethouder en medewerkers die werkzaam zijn binnen het sociaal domein, actuele onderwerpen besproken. Onderwerpen die aan bod zijn gekomen zijn onder andere schuldhulpverlening, toegang Sociaal Domein en dyslexie. Het was een geslaagde dag waarbij iedereen de ruimte kreeg om kritisch mee te denken en te discussiëren over deze onderwerpen.

Jaarverslag 2018

Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2018 van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Tubbergen (ASDT) aan.

Een ‘dynamisch’ jaar

Ook dit jaar was voor de ASDT een dynamisch jaar. De transitie van het sociale domein neemt geleidelijk zijn vorm aan, maar de transformatie staat nog in de kinderschoenen. Beleidsvelden als praktijkondersteuning bij huisartsen op het gebied van Jeugd en GGZ, herijking van de schulddienstverlening, de klachtenregeling en de wijziging van de regeling hulpmiddelen Wmo waren belangrijke onderwerpen voor de ASDT. Ook de veranderingen op het gebied van openbaar vervoer zijn veelvuldig aan de orde geweest.

Digitaal meer aanwezig

Ook digitaal is de adviesraad meer aanwezig dankzij de website www.adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl. De Facebook pagina is operationeel. Zowel de website als de facebook pagina worden goed beheerd en voorzien van relevante informatie. De leden van de raad zijn erg actief geweest en hebben veel bijeenkomsten bezocht en zijn herhaaldelijk op werkbezoek geweest.  De verbinding met het netwerk is daarin heel belangrijk. In 2018 heeft er een wisseling van leden en ambtelijke ondersteuning plaatsgevonden.

Sandrine Wermelink
Voorzitter Adviesraad sociaal domein
Gemeente Tubbergen, juli 2018

Leden Adviesraad sociaal domein

De leden van de Adviesraad vertegenwoordigen de burgers van de gemeente Tubbergen. Dat kan zijn als lid van de seniorenraad, cliëntenraden, maar ook als deskundige op het gebied van jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg of werk en inkomen. Over de verschillende beleidsthema’s brengen wij gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college van B&W. De Adviesraad bestaat momenteel uit 9 leden waaronder de voorzitter. Hieronder delen we met u welke leden afscheid hebben genomen en welke leden we mochten verwelkomen als nieuw lid van de adviesraad:

Per 31 december 2017 hebben Siny Avenhuis-Timmerhuis en Bouke de Groot afscheid genomen van de Adviesraad. Deze vacatures zijn ingevuld door Annemarie Maathuis en Leonie Oude Luttikhuis – Vreeswijk.Op 1 juli 2018 heeft Henk Martens afscheid genomen als lid van de adviesraad. Deze vacature is per 1 december 2018 opgevuld door Karel Maathuis.

De samenstelling van de Adviesraad ziet er nu als volgt uit:

Sandrine Wermelink-Waaijer
Voorzitter

Gisela Bijleveld-von Bönninghausen
Secretariaat

Annemarie Maathuis
Aandachtsgebied: Jeugdzorg, waaronder onderwijs en voorschoolse educatie

Leonie Oude Luttikhuis – Vreeswijk
Aandachtsgebied: Participatie van mensen met een verstandelijke en fysieke beperking

Esther van Unnik-Boksebeld
Aandachtsgebied: vertegenwoordiging: Jeugdzorg

Chantal Lesscher – Kleissen
Aandachtsgebied: vertegenwoordiging ondersteuning en zorg voor thuiswonenden

Karel Maathuis
Aandachtsgebied: Contactpersoon seniorenraad en gehandicaptenplatform, participatie in de samenleving in het algemeen en in het bijzonder voor mensen met een beperking

Ine Schrijver – Roelofs
Aandachtsgebied: vertegenwoordiging GGZ, mantelzorg

Willy den Boer
Aandachtsgebied: Participatiewet en minimabeleid

Activiteiten

In 2018 is de adviesraad 11 keer bij elkaar geweest om te vergaderen. Daarnaast is er een heidag georganiseerd ten behoeve van deskundigheidsbevordering van de Adviesraad. Tijdens deze dag is er een update van de Wmo en Jeugdwet, Participatiewet en Publieke Gezondheid gegeven. Hieronder leest u een opsomming van de onderwerpen die in 2018 aan de orde zijn geweest:

 • Uitvoering van de Wmo 2015 (Aanbesteding en beleidswijziging hulpmiddelen, wijziging eigen bijdrage abonnementstarief)
 • Bezoek aan WaST (Was- en strijkservice Dinkelland en Tubbergen
 • Bezoek aan het Werkatelier in Hezingen in het kader van dagbesteding en participatie
 • Uitvoering van de Jeugdwet, VVE en kwaliteitseisen
 • Praktijkondersteuning bij huisarts voor Jeugd en GGZ
 • Deskundigheidsbevordering van de Adviesraad Sociaal Domein
 • Vervoer, MaaSproject om vervoer toegankelijker te maken
 • Mantelzorg
 • Klachtenprocedure en klachtenregeling
 • Website en Facebook
 • Armoedebeleid, schulddienstverlening
 • Begeleiding statushouders (Nieuwe Nederlanders)

Bijgewoonde bijeenkomsten:

 • Onderwijs en belangenbehartiging
 • Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
 • Ouderen doen ertoe
 • Inkoop Jeugd en Wmo
 • Stichting Mobility over participatie en baanafspraak
 • Mensen met psychische kwetsbaarheid en arbeidsproblematiek
 • Wij in de buurt, armoedebeleid en minimavoorzieningen
 • Digitaal sterk, ook voor laaggeletterden
 • Werkbezoek SWTD

Uitgebrachte adviezen in 2018

Ongevraagd advies;

 • Klachtenprocedure naar aanleiding van het rapport van de Nationale Ombudsman ‘Terug aan tafel, samen de klacht centraal’

Gevraagd advies;

 • Praktijkondersteuner Jeugd en GGZ bij huisartsen
 • Wmo hulpmiddelen, aanbesteding en beleid
 • Schulddienstverlening
 • Verordeningen en beleidsregels Wmo en Jeugd

Adviesraad lid van Koepel Adviesraden Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen is onlangs lid geworden van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Met dit lidmaatschap blijven we als adviesraad nog meer op de hoogte van alle ontwikkelingen in het sociaal domein en kunnen we inwoners van de gemeente Tubbergen op de best mogelijke manier blijven ondersteunen.

Over de Koepel Adviesraden Sociaal Domein
De Koepel Adviesraden Sociaal Domein – in 2008 opgericht als Koepel WMO-raden – is een vereniging van lokale adviesraden. De Koepel informeert adviesraden over actuele thema’s en ontwikkelingen, inspireert met nieuwe inzichten en reikt tools aan zodat adviesraden hun werk zo goed mogelijk kunnen inrichten. Ook brengen ze adviesraden met elkaar in contact, zowel op regionaal als landelijk niveau. Dit gebeurt via online kanalen, maar ook door het organiseren van bijeenkomsten in het land. In maart bezochten bijvoorbeeld twee leden van onze adviesraad een provinciale inspiratiebijeenkomst, speciaal voor adviesraden. Daarnaast vond er recent ook nog een trainingsbijeenkomst plaats in Utrecht voor nieuwe leden. Ons nieuwe lid Karel Maathuis was daar ook bij aanwezig.

We houden u op de hoogte zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn!

Maatschappelijk Akkoord uitgereikt

Dinsdag 12 maart kregen wij het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT) uitgereikt. Het Maatschappelijk Akkoord is een agenda voor de komende 4 jaren. Deze agenda is samen met betrokken inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, de gemeenteraad en het college van de gemeente Tubbergen opgesteld. Het akkoord is een praktisch document, waarin op overzichtelijke wijze per dorp de gemaakte afspraken staan beschreven. Naast de thema’s die belangrijk zijn voor de dorpen, zijn ook een tiental thema’s benoemd die belangrijk zijn voor ons allemaal en waarbij vooral de raad en college aan zet zijn. Het Maatschappelijk Akkoord is een levend document, dat betekent dat het aangepast/aangevuld kan worden met zaken die op dat moment belangrijk zijn.

Download hier het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen

Ons nieuwe raadslid: Karel Maathuis

Mijn naam is Karel Maathuis, geboren in Albergen op 4-11-1951. Ik ben getrouwd met Josefien Geerlink, eveneens geboren in Albergen. We hebben twee dochters en vier kleinkinderen. Achtereenvolgens gewoond in Cuijk, Hengelo, Delden en Roden. Sinds februari  2018 wonen we Tubbergen, terug naar de roots! Het bevalt ons in Twente op dit moment weer prima. Ik heb als revalidatiearts gewerkt in het Roessingh te Enschede en in het Centrum voor Revalidatie in Groningen (UMCG/ Beatrixoord). Sinds 2016 ben ik met pensioen en heb nu meer tijd om mij in te zetten voor de gemeenschap in Tubbergen. Per 1 december 2018 ben ik lid van de Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen. Ik voel mij erg betrokken bij de verschillende thema’s, waar de Adviesraad Sociaal Domein zich mee bezighoudt en ik zou hier graag constructief in mee willen denken en adviseren. Ondanks mijn ‘na-werk-tijd’ blijf ik graag leren en mij verder ontwikkelen.

Jaarverslag 2017

Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2017 van de Adviesraad sociaal domein gemeente Tubbergen (ASDT) aan.

Ook dit jaar was voor de ASDT een dynamisch jaar. De transitie van het sociale domein neemt geleidelijk zijn vorm aan, maar de transformatie staat nog in de kinderschoenen. Beleidsvelden als heroriëntatie van het maatschappelijk middenveld, vervoer, de Participatiewet en herijking van het minimabeleid hebben veelvuldig op de agenda gestaan. Dit transformatieproces zal ook de komende jaren de nodige aandacht vragen van de ASDT.

Ook in 2017 heeft de ontwikkeling van de ASDT een belangrijke plaats ingenomen. Wij hebben gewerkt aan de zichtbaarheid van de Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Tubbergen

Ook digitaal is de adviesraad meer aanwezig dankzij de website www.adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl. Er wordt nog volop gewerkt aan een Facebook pagina. De leden van de raad zijn erg actief geweest en hebben veel bijeenkomsten bezocht en zijn herhaaldelijk op werkbezoek geweest. De verbinding met de achterban is daarin heel belangrijk. In 2017 heeft er een wisseling van leden plaatsgevonden en de ambtelijke ondersteuning heeft nu een duidelijker vorm gekregen.
De vacature kon snel worden opgevuld.

Sandrine Wermelink

Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein
Gemeente Tubbergen
Juli 2018

Leden Adviesraad sociaal domein

De leden van de Adviesraad vertegenwoordigen de burgers van de gemeente Tubbergen. Dat kan zijn als lid van de seniorenraad, cliëntenraden, maar ook als deskundige op het gebied van jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg of werk en inkomen. Over de verschillende beleidsthema’s brengen wij gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college van B&W.

De Adviesraad bestaat uit 9 leden waaronder de voorzitter.
Op 1 januari 2017 heeft Irma Lohuis afscheid genomen als lid van de adviesraad.
De vacature is per 1 juli 2017 opgevuld door Esther van Unnik-Boksebeld. Per 31 december 2017 hebben Siny Avenhuis-Timmerhuis en Bouke de Groot afscheid genomen van de Adviesraad. In deze vacatures zal voorzien worden in 2018.
De samenstelling van de Adviesraad ziet er als volgt uit:

Sandrine Wermelink-Waaijer
Voorzitter

Gisela Bijleveld-von Bönninghausen
Secretariaat

Siny Avenhuis-Timmerhuis
Aandachtsgebied: vertegenwoordiging cliëntenraden, mantelzorg

Bouke de Groot
Aandachtsgebied: vertegenwoordiging verstandelijk gehandicapten

Esther van Unnik-Boksebeld
Aandachtsgebied: vertegenwoordiging jeugdzorg

Chantal Lesscher – Kleissen
Aandachtsgebied: vertegenwoordiging ondersteuning en zorg voor thuiswonenden

Henk Martens
Aandachtsgebied: vertegenwoordiging seniorenraad

Ine Schrijver – Roelofs
Aandachtsgebied: vertegenwoordiging GGZ, mantelzorg

Willy den Boer
Aandachtsgebied: Participatiewet en minimabeleid

Activiteiten:

In 2017 is de adviesraad 11 keer bij elkaar geweest om te vergaderen.
Daarnaast is er een heidag georganiseerd ten behoeve van deskundigheidsbevordering van de Adviesraad.
Hieronder volgt een opsomming van de onderwerpen die in 2017 aan de orde zijn geweest:

• Uitvoering van de Wmo 2015 (huishoudelijke hulp/ ondersteuning)
• Uitvoering van de Participatiewet
• Uitvoering van de Jeugdwet
• Deskundigheidsbevordering van de Adviesraad Sociaal Domein
• Heroriëntatie maatschappelijk middenveld
• Vervoer
• Mantelzorg
• Klachten
• Digitale implementatie
• Aanbestedingen Huishoudelijke ondersteuning (HHO) inzake de consequenties uitspraak Centrale Raad van Beroep
• Armoedebeleid
• Begeleiding statushouders (Nieuwe Nederlanders)

Bijgewoonde bijeenkomsten:

• Uitwisseling ervaringen Wmo Lab Dinkelland
• Uitwisseling van ervaringen met het Gehandicaptenplatform en de Seniorenraad
• Begeleid wonen in de GGZ
• Klankbordgroep Ontwikkelingen vervoer, regiotaxi, leerlingenvervoer en vervoer naar dagbesteding
• Zorgbelang Goed wonen voor iedereen
• Verschillende bijeenkomsten rond armoedepreventie
• Werkbezoek aan Soweco Almelo
• Brainstorm samenwerking adviesraden Tubbergen en Dinkelland
• Heidag Adviesraad sociaal domein deskundigheidsbevordering
– Doel is om samenwerking tussen de adviesraad/KRA en college te verbeteren en om samen met wethouders, programmamanager, beleidsmedewerkers, adviesraad en KRA te komen tot concrete werkafspraken.
– Inzicht in de gemeentelijke beleidscyclus
– Verbinding met de achterban

• Kennismaking met cliëntondersteuners van maatschappelijk werk NW Twente
• Kennismaking met burgemeester Haverkamp
• Symposium Kracht van Samen zorg (22 juni)
• Symposium Denktank 60 + over deelname senioren in de samenleving
• Klachtenbehandeling n.a.v. rapport van de nationale ombudsman
• Voorstel van regionale adviesraad jeugd en WMO Twente van 14 Twentse gemeenten. Dit is afgewezen vanwege een goed functionerend voorzittersoverleg.
• Werkconferentie over statushouders begeleiden naar zelfredzaamheid en deelname in de samenleving
• Halfjaarlijks werkbezoek aan Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland
Uitgebrachte adviezen in 2017

Gevraagd advies:

• Huishoudelijke ondersteuning n.a.v. uitspraak Centrale Raad inzake HH Wmo 2015
• Participatiewet, reïntegratieverordening en uitvoeringsbesluit

Communicatie:

Zoals al eerder genoemd in dit verslag is de ASDT een onafhankelijk adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies over de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Ook wel het “sociaal domein” genoemd.
Wij vinden het belangrijk dat de inwoners van onze gemeente zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving, ongeacht hun beperking. De ASDT behandelt geen individuele gevallen, maar wij staan wel open voor signalen en /of klachten van de inwoners.

De Adviesraad sociaal domein Tubbergen is bereikbaar via email:
info@adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl

Op de website van ASDT staat informatie over de Adviesraad.
De website is te vinden onder www.adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl

Adviesraad op bezoek bij WaST

Op vrijdag 13 april zijn Annemarie Maathuis en Gisela Bijleveld – beide lid van de Adviesraad – op bezoek geweest bij WaST, een was- en strijkservice in de gemeente Tubbergen. Eigenaresse Marieke Hansté gaf tijdens dit bezoek uitleg over de opzet van deze voorziening: “We zijn in eerste instantie begonnen als werkatelier waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring konden opdoen.”

Indicatie HuisHoudelijke Ondersteuning

In mei 2017 is er een wet aangenomen die mensen met een ‘indicatie HHO’ (HuisHoudelijke Ondersteuning) vanuit de Wmo 2015 de mogelijkheid biedt om tegen een gereduceerd tarief hun was te doen. “Eerder gebeurde dat ook al in het kader van de HuisHoudelijke Ondersteuning, maar daarna werd er een tijd gewerkt met vouchers bij de cliënten thuis. Dat is nu dus weer teruggedraaid naar de HuisHoudelijke Ondersteuning.”

Start pilot

Tussen oktober en december 2017 is een pilot gestart met het ophalen van was die volledig wordt verzorgd in Hezingen. “Naast het wassen van de kleding strijken we de was ook. Eigenlijk net zoals de mensen dat thuis ook gewend waren. De prijs die mensen met een indicatie HHO betalen, is € 5,- per waszak. Mensen zonder indicatie kunnen hun was laten doen voor € 16,50. Er zijn verschillende verzamelpunten in de gemeente Tubbergen en alles is binnen 72 uur klaar.”

De voorziening is niet bedoeld voor instellingen. Het betreft uitsluitend de thuiswas voor inwoners van de gemeente Tubbergen. Alles wordt anoniem gewassen, dus er is veel aandacht voor privacy. Het werk wordt uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Jaarverslag 2016

Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2016 van de Adviesraad sociaal domein gemeente Tubbergen (ASDT) aan. Ook dit jaar was voor de ASDT een dynamisch jaar. De transitie van het sociale domein neemt geleidelijk zijn vorm aan, maar de transformatie staat nog in de kinderschoenen. Beleidsvelden als heroriëntatie van het maatschappelijk middenveld, vervoer, de Participatiewet en herijking van het minimabeleid hebben veelvuldig op de agenda gestaan.

De uitspraak Centrale RvB, over de uitvoering van de huishoudelijke ondersteuning, heeft veel stof doen opwaaien. De ASDT heeft zich sterk gemaakt voor een wijziging van het beleid. Dit transformatieproces zal ook de komende jaren de nodige aandacht vragen van de ASDT.

Ook de ontwikkeling van de ASDT is aan de orde geweest. Dat heeft onder andere geleidt tot een naamsverandering. In verband met de verbreding van taken en de integrale benadering van beleidsvelden binnen het sociaal domein is er gekozen voor een naam die beter de lading dekt namelijk

Adviesraad Sociaal Domein gemeente Tubbergen
De leden van de raad zijn erg actief geweest en hebben veel bijeenkomsten bezocht. De verbinding met de achterban is daarin heel belangrijk. In 2016 heeft er een wisseling van leden plaatsgevonden, evenals wisselingen in de ambtelijke ondersteuning. De vacatures konden snel worden opgevuld en ook is er stabiliteit in de ambtelijke ondersteuning gekomen.

Leden Adviesraad sociaal domein
De leden van de Adviesraad vertegenwoordigen de burgers van de gemeente Tubbergen. Dat kan zijn als lid van de seniorenraad, cliëntenraden, maar ook als deskundige op het gebied van jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg of werk en inkomen. Over de verschillende beleidsthema’s brengen wij gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college van B&W.

De Adviesraad bestaat uit 9 leden waaronder de voorzitter. Op 1 juli 2016 heeft Daphne Oude Luttikhuis afscheid genomen als lid van de adviesraad. De vacature is per 1 september 2016 opgevuld door Chantal Lesscher – Kleissen. De samenstelling van de Adviesraad ziet er als volgt uit:

Sandrine Wermelink-Waaijer
Voorzitter

Gisela Bijleveld-von Bönninghausen
Secretariaat

Siny Avenhuis-Timmerhuis
Aandachtsgebied: vertegenwoordiging cliëntenraden, mantelzorg

Bouke de Groot
Aandachtsgebied: vertegenwoordiging verstandelijk gehandicapten

Irma Lohuis – Schroder
Aandachtsgebied: vertegenwoordiging jeugdzorg

Chantal Lesscher – Kleissen
Aandachtsgebied: vertegenwoordiging ondersteuning en zorg voor thuiswonenden

Henk Martens
Aandachtsgebied: vertegenwoordiging seniorenraad

Ine Schrijver – Roelofs
Aandachtsgebied: vertegenwoordiging GGZ, mantelzorg

Willy den Boer
Aandachtsgebied: Participatiewet en minimabeleid

Activiteiten
In 2016 is de adviesraad 10 keer bij elkaar geweest om te vergaderen. Daarnaast zijn er twee heidagen georganiseerd ten behoeve van deskundigheidsbevordering van de Adviesraad. Hieronder volgt een opsomming van de onderwerpen die in 2016 aan de orde zijn geweest:

 • Uitvoering van de Wmo 2015 (huishoudelijke hulp/ ondersteuning)
 • Uitvoering van de Participatiewet
 • Uitvoering van de Jeugdwet
 • Deskundigheidsbevordering van de Adviesraad sociaal domein
 • Heroriëntatie maatschappelijk middenveld
 • Vervoer
 • Mantelzorg
 • Klachten
 • Medisch afval
 • Aanbestedingen Huishoudelijke ondersteuning (HHO)
 • Consequenties uitspraak Centrale Raad van Beroep inzake HHO

Bijgewoonde bijeenkomsten

 • Uitwisseling ervaringen Wmo Lab Dinkelland
 • Uitwisseling ervaringen met het Gehandicaptenplatform
 • Kennis maken en ervaring uitwisselen met Raadswerkgroep 3D’s
 • Begeleid wonen in de GGZ
 • Symposium “Het platteland van de toekomst”
 • Klankbordgroep Mantelzorg
 • Klankbordgroep Vervoer
 • Bijeenkomst Jeugdzorg, Passend onderwijs en nieuw inkoopronde jeugdzorg “een plan, een gezin een regiseur.
 • Kennismaking met “WijzOud”
 • Informatieavond selectie sociale kaart
 • Informatieavond minimabeleid Tubbergen
 • Toegankelijkheid Openbare ruimten en gebouwen
 • Expertmeeting en toets bijeenkomst inzake nieuw beleid HHO
 • Bijeenkomst Zorgbelang inzake ontwikkelingen in het sociaal domein
 • Bijeenkomst Zorgbelang inzake VN-verdrag rechten van gehandicapten
 • Heidag Adviesraad sociaal domein deskundigheidsbevordering
 • Adviseren en beleid beïnvloeding
 • Inzicht in de gemeentelijke beleidscyclus
 • Verbinding met de achterban

Uitgebrachte adviezen in 2016

Ongevraagd advies;

 • Klachten sociaal domein 2015
 • Uitspraak Centrale Raad inzake HH Wmo 2015
 • Afvalinzameling (medisch afval)

Gevraagd advies;

 • Nota armoedebeleid
 • Nota vrij toegankelijke voorzieningen

Communicatie
Zoals al eerder genoemd in dit verslag is de ASDT een onafhankelijk adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies over de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Ook wel het “sociaal domein” genoemd. Wij vinden het belangrijk dat de inwoners van onze gemeente zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving, ongeacht hun beperking. De ASDT behandelt geen individuele gevallen, maar wij staan wel open voor signalen en /of klachten van de inwoners.

Hebt u vragen naar aanleiding van dit jaarverslag? De Adviesraad sociaal domein Tubbergen is bereikbaar via e-mail: info@adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl