Onze Missie

De Adviesraad Sociaal domein geeft het college van B en W gevraagd en ongevraagd advies over de beleidsthema’s van het sociaal domein. Dat kan op het gebied van de jeugdhulp, huishoudelijke hulp, zorg, geestelijke gezondheidszorg of werk en inkomen. Wij houden de vinger aan de pols als het gaat om ontwikkelingen op het gebied van zorg, aangepast wonen en deelnemen aan de maatschappij. Wij vinden het belangrijk om zo vroeg mogelijk betrokken te worden bij het beleidsproces, om zo een gedegen advies te kunnen geven.

Wij zijn geen direct aanspreekpunt voor de inwoners van de gemeente Tubbergen. Individuele klachten horen thuis bij de bestaande klachtencommissie of de nationale ombudsman. Wel zijn ideeën en suggesties welkom. Indien gewenst, kan de Adviesraad hierover signalen afgeven naar  het gemeentebestuur.

In de gemeente Tubbergen wordt onder de noemer “Mijn dorp 2030” de discussie gevoerd over de veranderende rol van de overheid en het ontstaan van burgerinitiatief. Burgers worden gevraagd mee te praten over onder andere de leefbaarheid in hun dorp.

Wij zijn hier voorstander van en wij stimuleren dit initiatief.
Wij vinden het belangrijk om onze voelhorens uit te steken om te ervaren wat er in de samenleving speelt. Daarom zoeken wij aansluiting bij de verschillende raden en kringen die verbonden zijn met de inwoners van onze gemeente.

Belangrijke informatie

Contactgegevens

© 2024 Adviesraad Sociaal Domein gemeente Tubbergen