Alle berichten van info@adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl

Ons nieuwe raadslid: Pauline Geelen

In het voorjaar zag ik dat de adviesraad een nieuwe secretaris zocht. Ik was al een tijdje op zoek naar een manier om me nuttig te maken als vrijwilliger en deze functie spreekt mij erg aan. Na een fijne kennismaking hebben we besloten dat ik de secretaris taken zou overnemen.  Inmiddels heb ik al wat meer informatie over het goede werk dat de adviesraad doet en de mensen die in de raad zitten. Het is een mooie en bijzondere taak om mee te mogen denken over de manier waarop de gemeente binnen het sociaal domein haar taken uitvoert. Ik heb veel zin om hieraan mijn steentje bij te dragen. Ik woon samen met Richard in Tubbergen, onze dochters zijn uitgevlogen naar Hengelo en Heemstede en inmiddels hebben we 3 kleinkinderen. Ik ben 4 dagen per week werkzaam als HR adviseur bij een organisatie in Enschede die actief is in de GGZ zorg en in re-integratie/jobcoaching. Ik wil daarnaast graag mijn levens- en werkervaring inzetten voor de adviesraad. We streven er naar om het welzijn van de inwoners van de gemeente Tubbergen op een zo hoog mogelijk niveau te houden!

Pauline Geelen – Secretaris

Jaarverslag 2019

Hierbij bieden we U het jaarverslag 2019 van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Tubbergen (ASDT) aan.

Veranderproces

De fase van de transformatie binnen het sociaal domein is ingezet en moet vorm gegeven worden. Het is een veranderproces van grote omvang en dwingt ons allemaal om uit het systeem te treden dat juist zo vertrouwd voelt. Maar we ondervinden ook met elkaar dat het systeem steeds minder aansluit op de vraagstukken van de huidige tijd. Tevens beseffen we dat dit een proces is van jaren, niet alleen van overheden maar juist van de samenleving, dus de burgers.

Een van de grootste opdrachten van ons als Adviesraad is om aan dit proces van transformatie een belangrijke bijdrage te leveren. In gesprek komen met mensen uit onze gemeente over wat hen bezig houdt. Dit doen wij door middel van werkbezoeken en deelname aan verschillende bijeenkomsten. Op die manier bouwen we aan een netwerk dat ons voorziet van de input die nodig is om het college van B&W te voeden met relevante informatie.

In de eerste helft van het afgelopen jaar stond de beleidswijziging van het minimabeleid op de agenda. Armoede en schulden blijven een belangrijk thema omdat het velen in onze gemeente raakt en mensen belemmert om mee te doen in de maatschappij.

Na de zomer was de aandacht gevestigd op de transformatie van het SW bedrijf Soweco. Het voortbestaan in de huidige vorm leek niet langer houdbaar en werd er gezocht naar een oplossing voor dit dilemma.

Ook digitaal is de adviesraad aanwezig dankzij de website www.adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl en ook via Facebook wordt er gecommuniceerd. Zowel de website als de Facebook pagina worden goed beheerd en voorzien van relevante informatie.

In 2019 heeft er geen wisseling van leden en ambtelijke ondersteuning plaats gevonden.

Sandrine Wermelink,
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Tubbergen

April 2020

Leden Adviesraad Sociaal Domein

De leden van de Adviesraad vertegenwoordigen de burgers van de gemeente Tubbergen. De Adviesraad is zodanig samengesteld dat de leden over deskundigheid beschikken op het gebied van de verschillende beleidsdomeinen. De deskundigheid kan zijn opgedaan vanuit professie maar ook als vrijwilliger vanuit het vrijwilligerswerk of als mantelzorger. jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg of werk en inkomen.
Over de verschillende beleidsthema’s brengen wij gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college van B&W.

De Adviesraad bestaat uit 9 leden waaronder de voorzitter. In het afgelopen jaar hebben er wijzigingen in de samenstelling voorgedaan.
Onderstaand een overzicht van de leden:

Sandrine Wermelink-Waaijer
Voorzitter

Gisela Bijleveld-von Bönninghausen
Secretariaat

Annemarie Maathuis
Aandachtsgebied: Jeugdzorg, waaronder onderwijs en voorschoolse educatie

Leonie Oude Luttikhuis – Vreeswijk
Aandachtsgebied: Participatie van mensen met een verstandelijke en fysieke beperking

Esther van Unnik-Boksebeld
Aandachtsgebied: vertegenwoordiging Jeugdzorg

Chantal Lesscher – Kleissen
Aandachtsgebied: vertegenwoordiging ondersteuning en zorg voor thuiswonenden

Karel Maathuis
Aandachtsgebied: participatie in de samenleving in het algemeen en in het bijzonder voor mensen met een beperking.
Contactpersoon seniorenraad en gehandicaptenplatform.

Ine Schrijver – Roelofs
Aandachtsgebied: vertegenwoordiging GGZ, mantelzorg

Willy den Boer
Aandachtsgebied: Participatiewet en minimabeleid

Activiteiten

In 2019 is de adviesraad 11 keer bij elkaar geweest om te vergaderen en is er een heidag georganiseerd. Tijdens deze dag is er een update gegeven van de ontwikkelingen op de beleidsdomeinen Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Hieronder volgt een opsomming van de onderwerpen die in 2019 aan de orde zijn geweest:

 • Uitvoering van de Wmo 2015
 • Uitvoering van de Jeugdwet
 • Uitvoering van de Participatiewet
 • Integrale vroeghulp, VVE en kwaliteitseisen
 • Klachtenafhandeling
 • Toegankelijkheid
 • Sporten voor mensen met een beperking
 • Toekomst beschermd wonen en maatschappelijke opvang
 • Wijk GGD
 • Centrale Toegang
 • Praktijkondersteuning bij huisarts voor Jeugd en GGZ
 • Deskundigheidsbevordering van de Adviesraad Sociaal Domein
 • Samenwerking en vormgeven netwerk
 • Vervoer, MaaSproject om vervoer toegankelijker te maken
 • Mantelzorg en dementie
 • Website en Facebook
 • Armoedebeleid, schulddienstverlening en minimavoorzieningen
 • Begeleiding statushouders (Nieuwe Nederlanders)

Bijgewoonde bijeenkomsten:

 • Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
 • Inspiratiebijeenkosmt Sociaal Domein
 • Werkbezoek Stayble
 • Contacten BGT
 • Senioren in de samenleving
 • Technologie en welzijn
 • Armoedebestrijding
 • Landelijke trainingsdag Koepel Adviesraden
 • Regionaal voorzittersoverleg Adviesraden
 • Bijeenkomst Maatschappelijk akkoord Tubbergen
 • Dementie en matelzorgers
 • Toneelvoorstelling dementie
 • Evaluatie samenwerking Adviesraad en Seniorenraad
 • Presentatie Voedselbank
 • Gesprek met minister van gehandicaptenzaken Rick Brink
 • Soweco
 • Introductiebijeenkomst Automaatje
 • Installatie Wijk GGD/GGZ

Uitgebrachte adviezen in 2019

Gevraagd advies;

 • Verordening Adviesraad sociaal domein
 • Verordening en beleidsregels WMO
 • Verordening en beleidsregels Jeugd

Communicatie

Zoals al eerder genoemd in dit verslag is de ASDT een onafhankelijk adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies over de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Ook wel het “sociaal domein” genoemd.

Wij vinden het belangrijk dat de inwoners van onze gemeente zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving, ongeacht hun beperking. Om het college goed te kunnen informeren, zoeken we verbinding met verschillende gremia in de maatschappij. Ook proberen we input op te halen bij burgers. Zo werken we aan een netwerk van mensen dat ons voorziet van belangrijke informatie om het college van B&W te voeden.

De ASDT behandelt geen individuele gevallen, maar wij staan wel open voor signalen en /of klachten van de inwoners.

Leden van de ASDT zijn betrokken bij de ontwikkelingen rondom Mijn Dorp 2030.

De Adviesraad sociaal domein Tubbergen is bereikbaar via email: info@adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl

Op de website van ASDT staat informatie over de Adviesraad. De website is te vinden onder www.adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl. Informatie wordt ook gedeeld via Facebook.

Gisela Bijleveld neemt afscheid

Vanaf 2014 ben ik lid geweest van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Tubbergen. In die zes jaar hebben zich veel veranderingen voorgedaan. Zo was de naam  eerst WMO adviesraad. Aangezien deze naam te beperkt was vanwege de transitie in 2015 waarin het niet meer alleen ging over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, maar ook over de Jeugdwet en de Participatiewet, is er toen besloten om  de naam aan te passen.  

De maandelijkse vergaderingen in het gemeentehuis waren vaak boeiend en verhelderend. De aanwezigheid van de wethouder en/of de beleidsmedewerker sociaal domein werkte zeer verhelderend. Jaarlijks was er een heidag om met de andere leden van de adviesraad wat diepgaander en langer over bepaalde onderwerpen te spreken. Ik heb ook veel geleerd van de werkbezoeken, symposia en bijeenkomsten in de gemeente en in de regio. 

Kortom het zijn voor mij heel waardevolle jaren geweest waarin ik een  veel betere kijk heb gekregen op alles wat er hier in de gemeente Tubbergen en in de regio op het sociaal domein gebeurt, waarop ik, nu ik afscheid neem, met dankbaarheid aan terug denk. 

Gisela Bijleveld
9 juni 2020

Inspirerende trainingsmiddag voor de Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen

Hoe krijgen we de toegevoegde waarde van de Adviesraad binnen de gemeente scherp en hoe kunnen we het contact met ons netwerk verbeteren? Deze vragen moesten beantwoord worden tijdens de trainingsmiddag die de Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen heeft gehad op 7 februari 2020. Deze training werd gegeven door Petra van der Horst, senior trainer en adviseur bij de Koepel Adviesraden Sociaal Domein te Tubbergen.

De Adviesraad vervult haar rol binnen de reikwijdte van de participatiesamenleving, een samenleving die erop gebaseerd is dat iedereen meedoet naar vermogen. De Adviesraad voelt zich verantwoordelijk om aandacht te hebben voor het perspectief van inwoners die afhankelijk zijn. Hierbij is het uitgangspunt dat inwoners eerst kijken naar wat ze zelf, of met hulp van familie, buren en vrijwilligers nog kunnen doen en betalen, voordat men een beroep doet op het voorzieningen die de gemeente geld kosten.

Tijdens deze middag is de Adviesraad duidelijk geworden dat inwoners verschillende rollen vervullen binnen onze participatiesamenleving:

 • De inwoner die in staat is eigen regie te voeren;
 • De inwoner die gebruik maakt van collectieve voorzieningen;
 • De inwoner die als mantelzorger functioneert;
 • De inwoner als vrijwilliger actief is.

Na deze inspirerende middag is ons duidelijk geworden dat wij als Adviesraad nog meer in gesprek moeten gaan met de inwoners van de gemeente Tubbergen om te zien welke thema’s leven binnen het Sociale Domein. Samen met verschillende dorpsraden willen we vervolgens komen tot het uitwerken van een aantal actuele onderwerpen. Hier houden we u uiteraard van op de hoogte!

Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen ondertekend VN-manifest ‘Iedereen doet mee’

Verschillende partijen uit de gemeente Tubbergen hebben op donderdag 23 januari jl. Het VN-manifest ‘Iedereen doet mee’ ondertekend. Want in Tubbergen willen we dat iedereen mee kan doen en zich welkom voelt, met of zonder beperking. Minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink was deze avond aanwezig om zijn toelichting te geven over dit belangrijke document. Ook Sandrine Wermelink-Waaijer heeft als voorzitter van de Adviesraad haar handtekening gezet onder het manifest. Door het ondertekenen van de manifest willen de partijen zorgen voor een bereikbare, bruikbare en inclusieve samenleving.

Leden van het Gehandicaptenplatform Tubbergen gaan de dorpen uit de gemeente langs om te inventariseren hoe bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar de dorpen zijn. Dit is de eerste stap naar een inclusieve samenleving.

Bijeenkomst Gehandicaptenplatform

De gemeente Tubbergen wil binnen drie jaar bij de toegankelijkste gemeenten voor gehandicapten horen. Om ideeën van inwoners te inventariseren en om samen na te denken over hoe we de toegankelijkheid in alle dorpen in beeld kunnen brengen, houdt het Gehandicaptenplatform op 23 januari om 19:15 een bijeenkomst. Deze bijeenkomst is in het gemeentehuis en er zijn een aantal sprekers uitgenodigd, waaronder minister van gehandicaptenzaken Rick Brink. 

Wilt u aanwezig zijn bij deze bijeenkomst? Meld u dan voor 20 januari aan via f.heithuis@noaberkracht.nl

Bijeenkomst MAT en uitvoeringsplan Sociaal Domein

Op dinsdag 3 december zijn we door burgemeester Haverkamp uitgebreid geïnformeerd over de voortgang van het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT). De werkgroepen Mijn Dorp 2030 hebben de kernagenda’s doorgenomen en daarbij kritisch gekeken naar de stand van zaken. Waar mogelijk is het  MAT aangepast en met de inwoners besproken tijdens een dialoogavond. Dit alles heeft geleidt tot het MAT 2.0

Hier leest u het MAT 2.0

Op diezelfde avond werden we ook geïnformeerd over de volgende fase van de uitvoering van het sociaal domein: van transitie naar transformatie. Dat wil zeggen dat nu vorm en inhoud meer aandacht krijgen. Leidend thema hierbij is ‘positieve gezondheid’, dat als volgt wordt omschreven: het vermogen om zich aan te passen, een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. De insteek van ‘positieve gezondheid’ sluit naadloos aan bij zaken die de gemeente na wil streven, namelijk door:

 • Mensen veel meer met elkaar in contact brengen door aan te spreken op hun kracht en niet op hun zwakte;
 • Persoonsgerichte zorg te bieden en echt aansluiten op persoonlijke behoeften;
 • De regie bij mensen zelf te laten en ze te helpen bij hun eigen beslissingen nemen

De begrippen langer gezond, versterken van de sociale basis, zorg meer nabij en meer inwoners kunnen meedoen in de samenleving worden in het uitvoeringsplan Sociaal Domein verder uitgewerkt.

Hier leest u het uitvoeringsplan Sociaal Domein

We zijn zeer benieuwd of u, als inwoner van de gemeente Tubbergen, zich herkent in bovengenoemde thema’s. Laat het ons vooral weten via info@adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl.

Kennismaking met nieuwe wethouder Hilde Berning-Everlo .

De gemeente Tubbergen is met de installatie van Hilde Berning-Everlo een vrouwelijke bestuurder rijker. Hilde is sinds juli 2019 wethouder van de gemeente Tubbergen. Ze heeft het sociaal domein in haar portefeuille, met onder andere jeugdzorg, werk en inkomen, arbeidsparticipatie, onderwijs, sport en verenigingsklimaat.

Vrijdag 20 september heeft de Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen kennis gemaakt met de nieuwe wethouder. Tijdens deze kennismaking heeft iedereen zich aan elkaar voorgesteld en zijn de verwachtingen naar elkaar uitgesproken. De samenwerking tussen de Adviesraad en de gemeente loopt altijd erg goed. De lijntjes zijn kort en er wordt open gecommuniceerd. De Adviesraad Sociaal Domein vond het een fijne kennismaking en we hebben er alle vertrouwen in dat deze fijne samenwerking wordt voortgezet met de komst van onze nieuwe wethouder Hilde Berning-Everlo.

Heidag 2019

Afgelopen juni was het weer tijd voor de jaarlijkse heidag. Deze dag stond helemaal in het teken van samenwerken en informatie uitwisselen over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein.  We hebben tijdens deze dag, samen met de wethouder en medewerkers die werkzaam zijn binnen het sociaal domein, actuele onderwerpen besproken. Onderwerpen die aan bod zijn gekomen zijn onder andere schuldhulpverlening, toegang Sociaal Domein en dyslexie. Het was een geslaagde dag waarbij iedereen de ruimte kreeg om kritisch mee te denken en te discussiëren over deze onderwerpen.

Jaarverslag 2018

Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2018 van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Tubbergen (ASDT) aan.

Een ‘dynamisch’ jaar

Ook dit jaar was voor de ASDT een dynamisch jaar. De transitie van het sociale domein neemt geleidelijk zijn vorm aan, maar de transformatie staat nog in de kinderschoenen. Beleidsvelden als praktijkondersteuning bij huisartsen op het gebied van Jeugd en GGZ, herijking van de schulddienstverlening, de klachtenregeling en de wijziging van de regeling hulpmiddelen Wmo waren belangrijke onderwerpen voor de ASDT. Ook de veranderingen op het gebied van openbaar vervoer zijn veelvuldig aan de orde geweest.

Digitaal meer aanwezig

Ook digitaal is de adviesraad meer aanwezig dankzij de website www.adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl. De Facebook pagina is operationeel. Zowel de website als de facebook pagina worden goed beheerd en voorzien van relevante informatie. De leden van de raad zijn erg actief geweest en hebben veel bijeenkomsten bezocht en zijn herhaaldelijk op werkbezoek geweest.  De verbinding met het netwerk is daarin heel belangrijk. In 2018 heeft er een wisseling van leden en ambtelijke ondersteuning plaatsgevonden.

Sandrine Wermelink
Voorzitter Adviesraad sociaal domein
Gemeente Tubbergen, juli 2018

Leden Adviesraad sociaal domein

De leden van de Adviesraad vertegenwoordigen de burgers van de gemeente Tubbergen. Dat kan zijn als lid van de seniorenraad, cliëntenraden, maar ook als deskundige op het gebied van jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg of werk en inkomen. Over de verschillende beleidsthema’s brengen wij gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college van B&W. De Adviesraad bestaat momenteel uit 9 leden waaronder de voorzitter. Hieronder delen we met u welke leden afscheid hebben genomen en welke leden we mochten verwelkomen als nieuw lid van de adviesraad:

Per 31 december 2017 hebben Siny Avenhuis-Timmerhuis en Bouke de Groot afscheid genomen van de Adviesraad. Deze vacatures zijn ingevuld door Annemarie Maathuis en Leonie Oude Luttikhuis – Vreeswijk.Op 1 juli 2018 heeft Henk Martens afscheid genomen als lid van de adviesraad. Deze vacature is per 1 december 2018 opgevuld door Karel Maathuis.

De samenstelling van de Adviesraad ziet er nu als volgt uit:

Sandrine Wermelink-Waaijer
Voorzitter

Gisela Bijleveld-von Bönninghausen
Secretariaat

Annemarie Maathuis
Aandachtsgebied: Jeugdzorg, waaronder onderwijs en voorschoolse educatie

Leonie Oude Luttikhuis – Vreeswijk
Aandachtsgebied: Participatie van mensen met een verstandelijke en fysieke beperking

Esther van Unnik-Boksebeld
Aandachtsgebied: vertegenwoordiging: Jeugdzorg

Chantal Lesscher – Kleissen
Aandachtsgebied: vertegenwoordiging ondersteuning en zorg voor thuiswonenden

Karel Maathuis
Aandachtsgebied: Contactpersoon seniorenraad en gehandicaptenplatform, participatie in de samenleving in het algemeen en in het bijzonder voor mensen met een beperking

Ine Schrijver – Roelofs
Aandachtsgebied: vertegenwoordiging GGZ, mantelzorg

Willy den Boer
Aandachtsgebied: Participatiewet en minimabeleid

Activiteiten

In 2018 is de adviesraad 11 keer bij elkaar geweest om te vergaderen. Daarnaast is er een heidag georganiseerd ten behoeve van deskundigheidsbevordering van de Adviesraad. Tijdens deze dag is er een update van de Wmo en Jeugdwet, Participatiewet en Publieke Gezondheid gegeven. Hieronder leest u een opsomming van de onderwerpen die in 2018 aan de orde zijn geweest:

 • Uitvoering van de Wmo 2015 (Aanbesteding en beleidswijziging hulpmiddelen, wijziging eigen bijdrage abonnementstarief)
 • Bezoek aan WaST (Was- en strijkservice Dinkelland en Tubbergen
 • Bezoek aan het Werkatelier in Hezingen in het kader van dagbesteding en participatie
 • Uitvoering van de Jeugdwet, VVE en kwaliteitseisen
 • Praktijkondersteuning bij huisarts voor Jeugd en GGZ
 • Deskundigheidsbevordering van de Adviesraad Sociaal Domein
 • Vervoer, MaaSproject om vervoer toegankelijker te maken
 • Mantelzorg
 • Klachtenprocedure en klachtenregeling
 • Website en Facebook
 • Armoedebeleid, schulddienstverlening
 • Begeleiding statushouders (Nieuwe Nederlanders)

Bijgewoonde bijeenkomsten:

 • Onderwijs en belangenbehartiging
 • Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
 • Ouderen doen ertoe
 • Inkoop Jeugd en Wmo
 • Stichting Mobility over participatie en baanafspraak
 • Mensen met psychische kwetsbaarheid en arbeidsproblematiek
 • Wij in de buurt, armoedebeleid en minimavoorzieningen
 • Digitaal sterk, ook voor laaggeletterden
 • Werkbezoek SWTD

Uitgebrachte adviezen in 2018

Ongevraagd advies;

 • Klachtenprocedure naar aanleiding van het rapport van de Nationale Ombudsman ‘Terug aan tafel, samen de klacht centraal’

Gevraagd advies;

 • Praktijkondersteuner Jeugd en GGZ bij huisartsen
 • Wmo hulpmiddelen, aanbesteding en beleid
 • Schulddienstverlening
 • Verordeningen en beleidsregels Wmo en Jeugd