Alle berichten van info@adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl

Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen heeft een nieuwe voorzitter

Gert Hofhuis is met ingang van 1 juli de nieuwe voorzitter van Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen. Sandrine Wermelink droeg na 8 jaar voorzitterschap het stokje over.

Hofhuis zal als nieuwe voorzitter de verbindende schakel zijn tussen de adviesraad en het college van burgemeester en wethouders. Hofhuis – zelf ook woonachtig in Tubbergen – onderhoudt, samen met de leden van de adviesraad, het contact en de samenwerking met de wethouder en beleidsmedewerkers van de gemeentelijke organisatie en relevante netwerkpartijen.

Betrokken, mensgericht en verbindend

De adviesraad vond in Hofhuis een goede opvolger: betrokken, mensgericht en een echte verbinder: “Vanuit mijn kennis, ervaring en betrokkenheid help ik graag mensen”. Hofhuis heeft een achtergrond in de bankwereld en is – naast zijn rol als voorzitter van de adviesraad – bedrijfsadviseur: “Ik heb een ‘nieuwsgierige’ inslag en wil altijd weten hoe het zit en werkt.”

“Terugblik op de afgelopen 8 jaar”

Expertise, inzet en een degelijke aanpak kenmerken de stijl van vertrekkend voorzitter Sandrine Wermelink. Respect voor ieders mening en streven voerden de boventoon. Wermelink is blij met de komst van Hofhuis: “Het is belangrijk om strategisch te denken en te kunnen onderhandelen, maar vooral een luisterend oor te hebben en de juiste vragen te stellen. Bij Gert Hofhuis is die mix in balans.” Wermelink blikt terug op een aantal mooie resultaten die zijn bereikt. Op veel onderwerpen heeft de Adviesraad haar bijdrage kunnen leveren. Mooie voorbeelden zijn een praktijkondersteuner jeugd, die aan de slag is bij verschillende  huisartsenpraktijken in Tubbergen, de start van het traject Opgroeien in een Kansrijke Omgeving om jongeren gezonder en gelukkiger te laten opgroeien, meedenken over armoedebeleid en schuldhulpverlening en recent nog inspraak bij het bepalen van de doelgroep voor kinderopvang op sociaal medische indicatie. 

Adviesraad voor inwoners

De Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen is zelfstandig en onafhankelijk en staat voor de inwoners van de gemeente Tubbergen. De adviesraad geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over afspraken en regels (het beleid) die met alle wetten in het sociaal domein te maken hebben. 

Deze wetten gaan voornamelijk over werk en inkomen, zorg, wonen en welzijn, jeugdzorg, maar ook over onderwijs en vrijetijdsbesteding. Het is belangrijk dat de leden van de adviesraad weten wat er speelt in de gemeente. De samenwerking met verschillende partijen in de samenleving draagt hieraan bij, zodat de adviesraad het beleid van de gemeente kan beoordelen en maatschappelijke kwesties die spelen op de agenda van de gemeente krijgt. Wilt u meer weten over de Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen, bekijk dan de website www.adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl.

Heeft u een vraag of een idee? Mail ons via info@adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl.

Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen zoekt een nieuwe voorzitter

VACATURE – Als voorzitter van de adviesraad ben je dé verbindende schakel tussen de adviesraad en het college van burgemeester en wethouders. Je leidt de maandelijkse vergaderingen van de adviesraad. Je onderhoudt goede contacten met de wethouder, beleidsmedewerkers van de gemeentelijke organisatie en met netwerkpartijen. Je hebt binding met de doelgroepen uit het sociaal domein en je beschikt over een maatschappelijk netwerk.

Jouw profiel als voorzitter
Je hebt kennis van de Wmo, Participatiewet en Jeugdwet en van de ontwikkelingen in het sociaal domein. Je bent bereid en in staat om strategisch mee te denken over het grote geheel van het sociaal domein. Je kunt goed luisteren en weet de juiste vragen te stellen. Je loopt niet weg voor tegengestelde belangen en bent in staat tot onderhandelen. Je beschikt over een positief kritische blik en je denkt in oplossingen. Binnen de adviesraad ben je zowel een leider als een teamplayer.

Over de adviesraad
De Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen is een onafhankelijk adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen. Advies over onderwerpen die betrekking hebben op de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), de Participatiewet en de Jeugdwet. Mensen kunnen in het kader van deze wetten een beroep doen op de gemeente voor ondersteuning. Ons gezamenlijk doel: het beleid optimaal afstemmen op de wensen en behoeften van inwoners en het vergroten van de leefbaarheid in de gemeente Tubbergen. De Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen bestaat uit 9 enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Voor ons werk hebben we o.a. contact met inwoners, de gemeente (beleidsadviseurs en wethouder) en diverse netwerkpartijen.

Interesse? Wat leuk!
Vind jij het belangrijk dat iedereen mee kan doen in gemeente Tubbergen? Wil je er aan bijdragen dat gemeente Tubbergen gedegen adviezen krijgt op het terrein van het sociaal domein? Kun je sturing geven aan een groep gedreven en deskundige leden? Dan maken wij graag kennis met jou! Mail je belangstelling met CV naar info@adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl. Wil je eerst meer informatie dan kun je contact opnemen met Sandrine Wermelink, voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen, per mail: info@adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl.

Welkom Marie-Claire!

De vacature secretaris Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen is gevuld! November vorig jaar is kennisgemaakt met Marie-Claire van Maanen. Zij heeft voor een aantal gemeenten in Twente gewerkt als beleidsmedewerker op diverse terreinen. Het werk bestond onder meer uit het bemensen van secretariaten en het opstellen van adviezen voor bestuursorganen. De laatste jaren heeft Marie-Claire zich beziggehouden met armoede en schulden vanuit haar eigen bewindvoerderskantoor in Twente. Met haar eigen kantoor heeft zij ook haar eigen draai aan bewindvoering kunnen gegeven: mensen uit de schulden helpen, maar ook door een moeilijke tijd loodsen en digitaal en in het telefooncontact met instanties vaardig maken. Weer een andere invalshoek die een aanvulling mag zijn op de verschillende invalshoeken die de Adviesraad benut om zo breed mogelijk te kijken naar het Sociaal Domein. 

“In mijn werk bij gemeenten en samenwerkingsverbanden heb ik de functie van secretaris voor diverse overlegorganen vervuld. Als ervaren secretaris én kritisch denker wens ik een bijdrage te leveren aan vraagstukken binnen het sociaal domein en tegelijk ondersteunend te zijn voor de Adviesraad als geheel.“

Welkom Jetty en Manouk!

Jetty Kuik was vanaf 1977 tot aan haar pensioen als orthopedagoog  verbonden aan het onderwijsadviescentrum Noord Twente. Zij was adviseur voor ouders en leerkrachten met betrekking tot  kinderen met leer- en opvoedingsproblemen. Na haar pensionering is zij vrijwilligerswerk gaan doen in een aantal (hulpverlenings)organisaties o.a. Humanitas, de stichting Leergeld, de stichting Buurtbemiddeling en  de stichting Mentorschap. 

“Gedurende mijn  loopbaan heb ik veel kennis en ervaring op gedaan in het sociale domein. Het lidmaatschap van de adviesraad geeft mij de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan het behoud  en verbeteren van de leefbaarheid en de kwaliteit van leven van alle inwoners van de gemeente Tubbergen.”

Manouk van der Aa is beleidsmedewerker bij een zorg- en welzijnsinstelling gespecialiseerd in het bieden van ambulante begeleiding in combinatie met re-integratie: “Ik hoop met deze achtergrond, en mijn eerdere ervaringen als sociaal werker met de uitvoering veelal vanuit de Wmo en Jeugdwet, van waarde te kunnen zijn binnen de adviesraad en daarmee een bijdrage te kunnen leveren in de adviezen aan onze gemeente.”

Vacature secretaris Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen 

Wil je een waardevolle bijdrage leveren op het gebied van maatschappelijke zorg, jeugd en participeren in de samenleving? Dat kan als secretaris van de Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen! 

Wat doen wij?
Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen over alle onderwerpen die betrekking hebben op de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), de Participatiewet en de Jeugdwet. Mensen kunnen in het kader van deze wetten een beroep doen op de gemeente voor ondersteuning. Bijvoorbeeld voor verstrekking van hulpmiddelen als ze beperkingen ervaren bij ouder worden, voor hulp bij problemen als opvoeding en onderwijs en voor inkomensondersteuning en het vinden van werk. Soms is er sprake van samenhangende problematiek waardoor ondersteuning op meerdere vlakken noodzakelijk is. Ons gezamenlijke doel: het beleid optimaal afstemmen op de wensen en behoeften van inwoners en het vergroten van de leefbaarheid in de gemeente Tubbergen.

De Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen bestaat uit 9 leden (vrijwilligers). Voor ons werk hebben we o.a. contact met inwoners, de gemeente (beleidsadviseurs en wethouder) en diverse welzijns- en zorgorganisaties.

Wat zijn de taken van de secretaris?
Je stelt samen met de voorzitter de agenda voor de vergaderingen op, je verzorgt uitnodigingen, notuleert de vergaderingen en bewaakt de actielijst. Je regelt het e-mailverkeer en je ondersteunt de voorzitter bij het schrijven van adviezen en van het jaarverslag. Je onderhoudt contacten met beleidsmedewerkers van de gemeentelijke organisatie en je verzorgt publicaties op de website en social media. Kortom, je streeft ernaar dat organisatorisch alles op rolletjes loopt en dat er effectief gecommuniceerd wordt.

Wie zoeken we?
De adviesraad is zoekt naar een secretaris die de voorzitter en de leden enthousiast en efficiënt ondersteunt. Dat doe je door handig en alert te communiceren en de juiste mensen te benaderen voor afstemming. Daarnaast ben je goed in plannen en organiseren. De functie vergt een wisselende tijdbesteding, gemiddeld ongeveer 2 uur per week. De vergaderingen zijn eens per maand op maandagavond. 

Heb je interesse?
Ben je een betrokken inwoner van de gemeente Tubbergen en wil je de Adviesraad komen versterken als secretaris? Dan komen we graag met je in contact! 

Mail je belangstelling met cv naar info@adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl

Wil je eerst meer informatie dan kun je contact opnemen met  Sandrine Wermelink, voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen. Dat kan per mail:  info@adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl.

Algemene informatie is te vinden op de site www.adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl.

Afscheid Ine Schrijver en Willy den Boer, een terugblik op acht jaar adviesraad

Met een gezellig etentje bij ‘De Burgemeester’ hebben we op 7 juni afscheid genomen van onze
leden Ine Schrijver en Willy den Boer. Beiden hebben zich gedurende de maximale zittingstermijn van acht jaar vol enthousiasme ingezet voor de adviesraad. We hebben samen teruggeblikt op hun ervaringen. Acht jaar geleden werden Ine en Willy beiden gevraagd of ze zitting wilden nemen in de toenmalige WMO-raad. Nadat ze zich georiënteerd hadden op de inhoud van deze vrijwilligersfunctie, zagen ze voldoende reden om een waardevolle invulling aan de functie te geven. Voor Ine was dat het feit dat er nog beperkte expertise was binnen de raad op gebied van GGZ en mantelzorg. Voor Willy was de Participatiewet de grootste trigger, de wet was nog in ontwikkeling en hij heeft veel ervaring en affiniteit met deze doelgroep.

Wat zijn jullie ervaringen in acht jaar adviesraad?
Ze kijken tevreden terug op positieve ontwikkelingen. Ze noemen hierbij de overgang van WMO-raad naar Adviesraad sociaal domein en het aantreden van leden en een voorzitter die vanuit het werkveld sociaal domein komen. De raad is veel professioneler geworden, ook door trainingen en cursussen. De adviesraad is fanatiek in de uitvoering van haar taken en ‘zit er bovenop’.

De meeste leden zijn ervaren op een bepaald gebied en staan ook met beide benen in de Tubbergse samenleving. Hierdoor kunnen ze scherpe vragen stellen en knelpunten benoemen.
Wat ze soms als lastig hebben ervaren was de ‘stroperigheid’ vanuit de gemeente. De informatie was wel eens onduidelijk en de veelheid aan informatie (soms ‘last-minute’) maakte het voor de adviesraad soms lastig om tot een gefundeerd advies te komen.
De relatie met de wethouder en ambtenaren is de laatste jaren verbeterd en ervaren ze nu als goed. Ambtenaren zijn meer proactief in het bespreken van zaken met de adviesraad. Wat hierbij erg heeft geholpen is dat de raad een vast aanspreekpunt heeft binnen de afdeling sociaal domein. De band met de politiek is niet optimaal, voor zover ze zich kunnen herinneren is er slechts één keer een fractievoorzitter in een vergadering van de adviesraad geweest. Verder zijn ze van mening dat de gemeente meer aandacht zou mogen schenken aan evaluatie van projecten. En er zijn veel personeelswisselingen, hetgeen soms ten koste gaat van continuïteit en kwaliteit.

Hoe functioneert de adviesraad?
De cultuur binnen de adviesraad noemen ze positief en functioneel, men durft kritisch te zijn op elkaar en op de inhoud. De kennis en het enthousiasme die er nu zijn moet men koesteren. Ze zouden anderen zeker aanraden om in de adviesraad te stappen: “je kijk op het maatschappelijk functioneren binnen een gemeente wordt ermee verbreed”. Het werk is nuttig, interessant en leerzaam. Je kunt in deze functie invloed uitoefenen op te nemen besluiten, waardoor voor de inwoners een beter maatschappelijk effect kan worden bereikt.
Voor adviesraadsleden zijn waardevolle cursussen beschikbaar en het is belangrijk om altijd je oren open houden voor signalen uit de samenleving. Om de taken optimaal uit te voeren is het ook nuttig om bij open vergaderingen van bijvoorbeeld de gemeente aanwezig te zijn en bij maatschappelijke themabijeenkomsten. Een adviesraadslid moet breed blijven kijken, weten wat er in de gemeente gebeurt.

En nu?
De maximale periode van acht jaar is voor Ine prima, ze wil nu graag haar aandacht richten op andere vrijwilligersactiviteiten. Wat Willy betreft had hij nog wel een extra termijn willen hebben, de ontwikkelingen m.b.t. de participatiewet zijn interessant en actueel. Maar naast een drukke baan en een studie Arbeidsrecht die hij gaat volgen is het ook wel even genoeg. Het tweetal geeft nog een laatste advies: “Drink af en toe samen een borrel, aandacht voor de onderlinge relatie is heel belangrijk”.

Ine en Willy, dank jullie wel en het ga je goed!

VACATURE: Lid Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen

Zie jij voortdurend kansen of beperkingen op het gebied van maatschappelijke zorg, jeugd en participeren in de samenleving? Heb je hier ideeën over en wil je een bijdrage leveren aan oplossingen binnen dit thema? Dat kan als lid van de Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen. 

Wat doen wij?

Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen over alle onderwerpen die betrekking hebben op de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), de Participatiewet en de Jeugdwet. Mensen kunnen in het kader van deze wetten een beroep doen op de gemeente voor ondersteuning. Bijvoorbeeld voor verstrekking van hulpmiddelen als ze beperkingen ervaren bij ouder worden, voor hulp bij problemen als opvoeding en onderwijs en voor inkomensondersteuning en het vinden van werk. Soms is er sprake van samenhangende problematiek waardoor ondersteuning op meerdere vlakken noodzakelijk is. Ons gezamenlijk doel: het beleid optimaal afstemmen op de wensen en behoeften van inwoners en het vergroten van de leefbaarheid in de gemeente Tubbergen.

De Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen bestaat uit 9 leden (vrijwilligers). Voor ons werk hebben we o.a. contact met inwoners, de gemeente (medewerkers en wethouder) en diverse welzijns- en zorgorganisaties.

Wie zoeken we?

Twee van onze leden zitten aan het einde van de maximale zittingstermijn en nemen daarom afscheid van de raad. De adviesraad is op zoek naar twee betrokken nieuwe leden die onze raad kunnen versterken, vanuit expertise of op grond van ervaringen. Het lidmaatschap van de adviesraad vergt een wisselende tijdbesteding, vergaderingen zijn eens per maand op maandagavond. 

Heb je interesse?

Ben je een betrokken inwoner van de gemeente Tubbergen en wil je de Adviesraad komen versterken? Heb je belangstelling voor de onderwerpen binnen het Sociaal Domein en affiniteit met de doelgroepen? Dan komen we graag met je in contact! 

Mail je belangstelling met CV naar info@adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl, t.a.v. Pauline Geelen, secretaris. 

Wil je eerst meer informatie dan kun je contact opnemen met  Sandrine Wermelink, voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen, per mail:   info@adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl.

Twee nieuwe leden stellen zich aan u voor!

Ans Detert Oude Weme is verpleegkundige, werkzaam als opleidingsadviseur en toezichthouder opleidingen in de gezondheidszorg: “Ik hou van mensen, luister graag naar wat er speelt,  individueel of maatschappelijk om vervolgens ook mijn steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van (stevige) adviezen aan onze gemeente . De adviesraad sociaal domein geeft mij hiervoor de mogelijkheden. Naast dat ik geniet van het geven van een luisterend oor en een praatje in het dorp.”

Voor Daniëlle Droste sluit haar lidmaatschap erg mooi aan bij de ervaringen die ze heeft opgedaan in de gehandicaptenzorg: “In mijn werk als medewerker welzijn en activiteiten in de ouderenzorg, mijn connecties bij stichting welzijn Tubbergen Dinkelland en de opleiding WMO 2.0 die ik heb gevolgd zie ik veel overlap. Ik zou graag de ervaringen die ik heb opgedaan willen toepassen binnen de adviesraad om het welzijn van de inwoners van de gemeente Tubbergen zo hoog mogelijk te houden.”

Afscheid drie leden adviesraad
Op 20 september heeft de adviesraad met een gezellig etentje bij De Burgemeester afscheid genomen van drie leden. Het was ruim een jaar geleden dat de leden elkaar fysiek hadden ontmoet. Voorzitter Sandrine Wermelink bedankte Gisela Bijleveld, Karel Maathuis en Chantal Lesscher voor hun jarenlange inzet voor de adviesraad, met persoonlijke woorden en een boeket. Gisela legde in 2020 haar werkzaamheden als secretaris voor de adviesraad al neer, vanwege corona was het afscheid uitgesteld. 

‘Al een jaar digitaal, maar actief als altijd!’

Helaas laat Corona nog steeds niet toe dat we in het gemeentehuis vergaderen. Wij zijn als adviesraad, net als de rest van Nederland, inmiddels gewend geraakt aan digitaal vergaderen. Over het algemeen vergaderen we op de eerste maandag van de maand. De leden zijn erg betrokken en iedereen zit ’s avonds klaar met een kop koffie of thee om een bijdrage te leveren voor het welzijn van de bewoners van de gemeente Tubbergen. 

In onze vergaderingen is altijd een beleidsondersteuner aanwezig als eerste aanspreekpunt vanuit de gemeente. Veel uiteenlopende onderwerpen komen aan bod en bijna altijd kan zij onze vragen direct beantwoorden of zorgt ze dat een collega er op terugkomt. Wanneer we een uitgebreide toelichting wensen op een bepaald onderwerp, nodigen we iemand van de gemeente uit die vanuit zijn/haar expertise veel over het onderwerp weet. De bereidheid van ambtenaren om in onze vergadering de vragen te beantwoorden is groot, dit helpt ons om goede adviezen te kunnen geven. Zo zijn we dit jaar al uitgebreid geïnformeerd over onder andere de nieuwe woonvisie en het minimabeleid van de gemeente en de ontwikkelingen met betrekking tot de WSW-Participatiewet. Wij stellen in die gesprekken kritische vragen én we delen onze ideeën.

Naast de officiële adviezen die we op verzoek van de gemeente geven, kunnen we op deze manier ook ongevraagd advies geven over beleid en werkwijzen. Ons doel is daarbij om korte lijnen te houden en bij te dragen aan een beleid dat zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften van de doelgroepen. Onderwerpen die in de afgelopen periode op de agenda stonden voor advies zijn de nieuwe verordeningen m.b.t. jeugd, WMO en leerlingenvervoer en de nieuwe werkwijzen m.b.t. de WSW-Participatiewet. De laatste is een complex en langdurig verandertraject, waarbij we ons inzetten om de belangen van de betrokkenen zo goed mogelijk te behartigen. 

De leden van de adviesraad bezoeken in deze coronatijd regelmatig webinars om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Onderwerpen waarover we ons in de komende periode gaan buigen zijn onder andere: minimabeleid/armoedepreventie, inclusie/diversiteit en het vervolg van het traject WSW-Participatiewet. 

Verder hebben we te maken met vertrek van twee leden van de adviesraad. We zijn onlangs in gesprek gegaan met vier kandidaten die interesse hadden getoond. Het was nog een lastige keuze, we hebben uiteindelijk gekozen voor twee kandidaten die het meest aanvullend zijn op de kennis en ervaring van de zittende leden.  Binnenkort laten we u kennismaken met deze leden!

Wij zoeken een nieuw lid voor onze adviesraad!

Zie jij voortdurend kansen of beperkingen op het gebied van maatschappelijke zorg, jeugd en participeren in de samenleving? Heb je hier ideeën over en wil je een bijdrage leveren aan oplossingen binnen dit thema? Dat kan als lid van de Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen!

Wat doen wij?

Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen over alle onderwerpen die betrekking hebben op de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), de Participatiewet en de Jeugdwet. Mensen kunnen in het kader van deze wetten een beroep doen op de gemeente voor ondersteuning. Bijvoorbeeld voor verstrekking van hulpmiddelen als ze beperkingen ervaren bij ouder worden, voor hulp bij problemen als opvoeding en onderwijs en voor inkomensondersteuning en het vinden van werk. Soms is er sprake van samenhangende problematiek waardoor ondersteuning op meerdere vlakken noodzakelijk is. Ons gezamenlijk doel: het beleid optimaal afstemmen op de wensen en behoeften van inwoners en het vergroten van de leefbaarheid in de gemeente Tubbergen.

De Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen bestaat uit 9 leden (vrijwilligers). Voor ons werk hebben we onder andere contact met inwoners, de gemeente (medewerkers en wethouder) en diverse welzijns- en zorgorganisaties.

Wie zoeken we?

Vanwege een verhuizing verlaat één van onze leden de raad. De adviesraad is daarom op zoek naar een betrokken nieuw lid dat onze raad kan versterken, vanuit expertise of op grond van ervaringen. We zoeken iemand die affiniteit heeft met senioren en mensen met een beperking. Het lidmaatschap van de adviesraad vergt een wisselende tijdbesteding, vergaderingen zijn eens per maand op maandagavond. 

Solliciteer!

Ben je een betrokken inwoner van de gemeente Tubbergen en wil je de Adviesraad komen versterken? Heb je belangstelling voor de onderwerpen binnen het Sociaal Domein en affiniteit met senioren en mensen met een beperking? Dan komen we graag met je in contact! 

Mail je belangstelling met CV naar info@adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl, t.a.v. Pauline Geelen, secretaris. Wil je eerst meer informatie dan kun je contact opnemen met  Sandrine Wermelink, voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen, per mail:  info@adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl.