Bijeenkomst MAT en uitvoeringsplan Sociaal Domein

Op dinsdag 3 december zijn we door burgemeester Haverkamp uitgebreid geïnformeerd over de voortgang van het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT). De werkgroepen Mijn Dorp 2030 hebben de kernagenda’s doorgenomen en daarbij kritisch gekeken naar de stand van zaken. Waar mogelijk is het  MAT aangepast en met de inwoners besproken tijdens een dialoogavond. Dit alles heeft geleidt tot het MAT 2.0

Hier leest u het MAT 2.0

Op diezelfde avond werden we ook geïnformeerd over de volgende fase van de uitvoering van het sociaal domein: van transitie naar transformatie. Dat wil zeggen dat nu vorm en inhoud meer aandacht krijgen. Leidend thema hierbij is ‘positieve gezondheid’, dat als volgt wordt omschreven: het vermogen om zich aan te passen, een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. De insteek van ‘positieve gezondheid’ sluit naadloos aan bij zaken die de gemeente na wil streven, namelijk door:

  • Mensen veel meer met elkaar in contact brengen door aan te spreken op hun kracht en niet op hun zwakte;
  • Persoonsgerichte zorg te bieden en echt aansluiten op persoonlijke behoeften;
  • De regie bij mensen zelf te laten en ze te helpen bij hun eigen beslissingen nemen

De begrippen langer gezond, versterken van de sociale basis, zorg meer nabij en meer inwoners kunnen meedoen in de samenleving worden in het uitvoeringsplan Sociaal Domein verder uitgewerkt.

Hier leest u het uitvoeringsplan Sociaal Domein

We zijn zeer benieuwd of u, als inwoner van de gemeente Tubbergen, zich herkent in bovengenoemde thema’s. Laat het ons vooral weten via info@adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl.

Belangrijke informatie

Veelgestelde vragen

Contactgegevens

© 2024 Adviesraad Sociaal Domein gemeente Tubbergen