Jaarverslag 2018

Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2018 van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Tubbergen (ASDT) aan.

Een ‘dynamisch’ jaar

Ook dit jaar was voor de ASDT een dynamisch jaar. De transitie van het sociale domein neemt geleidelijk zijn vorm aan, maar de transformatie staat nog in de kinderschoenen. Beleidsvelden als praktijkondersteuning bij huisartsen op het gebied van Jeugd en GGZ, herijking van de schulddienstverlening, de klachtenregeling en de wijziging van de regeling hulpmiddelen Wmo waren belangrijke onderwerpen voor de ASDT. Ook de veranderingen op het gebied van openbaar vervoer zijn veelvuldig aan de orde geweest.

Digitaal meer aanwezig

Ook digitaal is de adviesraad meer aanwezig dankzij de website www.adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl. De Facebook pagina is operationeel. Zowel de website als de facebook pagina worden goed beheerd en voorzien van relevante informatie. De leden van de raad zijn erg actief geweest en hebben veel bijeenkomsten bezocht en zijn herhaaldelijk op werkbezoek geweest.  De verbinding met het netwerk is daarin heel belangrijk. In 2018 heeft er een wisseling van leden en ambtelijke ondersteuning plaatsgevonden.

Sandrine Wermelink
Voorzitter Adviesraad sociaal domein
Gemeente Tubbergen, juli 2018

Leden Adviesraad sociaal domein

De leden van de Adviesraad vertegenwoordigen de burgers van de gemeente Tubbergen. Dat kan zijn als lid van de seniorenraad, cliëntenraden, maar ook als deskundige op het gebied van jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg of werk en inkomen. Over de verschillende beleidsthema’s brengen wij gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college van B&W. De Adviesraad bestaat momenteel uit 9 leden waaronder de voorzitter. Hieronder delen we met u welke leden afscheid hebben genomen en welke leden we mochten verwelkomen als nieuw lid van de adviesraad:

Per 31 december 2017 hebben Siny Avenhuis-Timmerhuis en Bouke de Groot afscheid genomen van de Adviesraad. Deze vacatures zijn ingevuld door Annemarie Maathuis en Leonie Oude Luttikhuis – Vreeswijk.Op 1 juli 2018 heeft Henk Martens afscheid genomen als lid van de adviesraad. Deze vacature is per 1 december 2018 opgevuld door Karel Maathuis.

De samenstelling van de Adviesraad ziet er nu als volgt uit:

Sandrine Wermelink-Waaijer
Voorzitter

Gisela Bijleveld-von Bönninghausen
Secretariaat

Annemarie Maathuis
Aandachtsgebied: Jeugdzorg, waaronder onderwijs en voorschoolse educatie

Leonie Oude Luttikhuis – Vreeswijk
Aandachtsgebied: Participatie van mensen met een verstandelijke en fysieke beperking

Esther van Unnik-Boksebeld
Aandachtsgebied: vertegenwoordiging: Jeugdzorg

Chantal Lesscher – Kleissen
Aandachtsgebied: vertegenwoordiging ondersteuning en zorg voor thuiswonenden

Karel Maathuis
Aandachtsgebied: Contactpersoon seniorenraad en gehandicaptenplatform, participatie in de samenleving in het algemeen en in het bijzonder voor mensen met een beperking

Ine Schrijver – Roelofs
Aandachtsgebied: vertegenwoordiging GGZ, mantelzorg

Willy den Boer
Aandachtsgebied: Participatiewet en minimabeleid

Activiteiten

In 2018 is de adviesraad 11 keer bij elkaar geweest om te vergaderen. Daarnaast is er een heidag georganiseerd ten behoeve van deskundigheidsbevordering van de Adviesraad. Tijdens deze dag is er een update van de Wmo en Jeugdwet, Participatiewet en Publieke Gezondheid gegeven. Hieronder leest u een opsomming van de onderwerpen die in 2018 aan de orde zijn geweest:

 • Uitvoering van de Wmo 2015 (Aanbesteding en beleidswijziging hulpmiddelen, wijziging eigen bijdrage abonnementstarief)
 • Bezoek aan WaST (Was- en strijkservice Dinkelland en Tubbergen
 • Bezoek aan het Werkatelier in Hezingen in het kader van dagbesteding en participatie
 • Uitvoering van de Jeugdwet, VVE en kwaliteitseisen
 • Praktijkondersteuning bij huisarts voor Jeugd en GGZ
 • Deskundigheidsbevordering van de Adviesraad Sociaal Domein
 • Vervoer, MaaSproject om vervoer toegankelijker te maken
 • Mantelzorg
 • Klachtenprocedure en klachtenregeling
 • Website en Facebook
 • Armoedebeleid, schulddienstverlening
 • Begeleiding statushouders (Nieuwe Nederlanders)

Bijgewoonde bijeenkomsten:

 • Onderwijs en belangenbehartiging
 • Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
 • Ouderen doen ertoe
 • Inkoop Jeugd en Wmo
 • Stichting Mobility over participatie en baanafspraak
 • Mensen met psychische kwetsbaarheid en arbeidsproblematiek
 • Wij in de buurt, armoedebeleid en minimavoorzieningen
 • Digitaal sterk, ook voor laaggeletterden
 • Werkbezoek SWTD

Uitgebrachte adviezen in 2018

Ongevraagd advies;

 • Klachtenprocedure naar aanleiding van het rapport van de Nationale Ombudsman ‘Terug aan tafel, samen de klacht centraal’

Gevraagd advies;

 • Praktijkondersteuner Jeugd en GGZ bij huisartsen
 • Wmo hulpmiddelen, aanbesteding en beleid
 • Schulddienstverlening
 • Verordeningen en beleidsregels Wmo en Jeugd

Belangrijke informatie

Veelgestelde vragen

Contactgegevens

© 2024 Adviesraad Sociaal Domein gemeente Tubbergen