Jaarverslag 2016

Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2016 van de Adviesraad sociaal domein gemeente Tubbergen (ASDT) aan. Ook dit jaar was voor de ASDT een dynamisch jaar. De transitie van het sociale domein neemt geleidelijk zijn vorm aan, maar de transformatie staat nog in de kinderschoenen. Beleidsvelden als heroriëntatie van het maatschappelijk middenveld, vervoer, de Participatiewet en herijking van het minimabeleid hebben veelvuldig op de agenda gestaan.

De uitspraak Centrale RvB, over de uitvoering van de huishoudelijke ondersteuning, heeft veel stof doen opwaaien. De ASDT heeft zich sterk gemaakt voor een wijziging van het beleid. Dit transformatieproces zal ook de komende jaren de nodige aandacht vragen van de ASDT.

Ook de ontwikkeling van de ASDT is aan de orde geweest. Dat heeft onder andere geleidt tot een naamsverandering. In verband met de verbreding van taken en de integrale benadering van beleidsvelden binnen het sociaal domein is er gekozen voor een naam die beter de lading dekt namelijk

Adviesraad Sociaal Domein gemeente Tubbergen
De leden van de raad zijn erg actief geweest en hebben veel bijeenkomsten bezocht. De verbinding met de achterban is daarin heel belangrijk. In 2016 heeft er een wisseling van leden plaatsgevonden, evenals wisselingen in de ambtelijke ondersteuning. De vacatures konden snel worden opgevuld en ook is er stabiliteit in de ambtelijke ondersteuning gekomen.

Leden Adviesraad sociaal domein
De leden van de Adviesraad vertegenwoordigen de burgers van de gemeente Tubbergen. Dat kan zijn als lid van de seniorenraad, cliëntenraden, maar ook als deskundige op het gebied van jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg of werk en inkomen. Over de verschillende beleidsthema’s brengen wij gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college van B&W.

De Adviesraad bestaat uit 9 leden waaronder de voorzitter. Op 1 juli 2016 heeft Daphne Oude Luttikhuis afscheid genomen als lid van de adviesraad. De vacature is per 1 september 2016 opgevuld door Chantal Lesscher – Kleissen. De samenstelling van de Adviesraad ziet er als volgt uit:

Sandrine Wermelink-Waaijer
Voorzitter

Gisela Bijleveld-von Bönninghausen
Secretariaat

Siny Avenhuis-Timmerhuis
Aandachtsgebied: vertegenwoordiging cliëntenraden, mantelzorg

Bouke de Groot
Aandachtsgebied: vertegenwoordiging verstandelijk gehandicapten

Irma Lohuis – Schroder
Aandachtsgebied: vertegenwoordiging jeugdzorg

Chantal Lesscher – Kleissen
Aandachtsgebied: vertegenwoordiging ondersteuning en zorg voor thuiswonenden

Henk Martens
Aandachtsgebied: vertegenwoordiging seniorenraad

Ine Schrijver – Roelofs
Aandachtsgebied: vertegenwoordiging GGZ, mantelzorg

Willy den Boer
Aandachtsgebied: Participatiewet en minimabeleid

Activiteiten
In 2016 is de adviesraad 10 keer bij elkaar geweest om te vergaderen. Daarnaast zijn er twee heidagen georganiseerd ten behoeve van deskundigheidsbevordering van de Adviesraad. Hieronder volgt een opsomming van de onderwerpen die in 2016 aan de orde zijn geweest:

 • Uitvoering van de Wmo 2015 (huishoudelijke hulp/ ondersteuning)
 • Uitvoering van de Participatiewet
 • Uitvoering van de Jeugdwet
 • Deskundigheidsbevordering van de Adviesraad sociaal domein
 • Heroriëntatie maatschappelijk middenveld
 • Vervoer
 • Mantelzorg
 • Klachten
 • Medisch afval
 • Aanbestedingen Huishoudelijke ondersteuning (HHO)
 • Consequenties uitspraak Centrale Raad van Beroep inzake HHO

Bijgewoonde bijeenkomsten

 • Uitwisseling ervaringen Wmo Lab Dinkelland
 • Uitwisseling ervaringen met het Gehandicaptenplatform
 • Kennis maken en ervaring uitwisselen met Raadswerkgroep 3D’s
 • Begeleid wonen in de GGZ
 • Symposium “Het platteland van de toekomst”
 • Klankbordgroep Mantelzorg
 • Klankbordgroep Vervoer
 • Bijeenkomst Jeugdzorg, Passend onderwijs en nieuw inkoopronde jeugdzorg “een plan, een gezin een regiseur.
 • Kennismaking met “WijzOud”
 • Informatieavond selectie sociale kaart
 • Informatieavond minimabeleid Tubbergen
 • Toegankelijkheid Openbare ruimten en gebouwen
 • Expertmeeting en toets bijeenkomst inzake nieuw beleid HHO
 • Bijeenkomst Zorgbelang inzake ontwikkelingen in het sociaal domein
 • Bijeenkomst Zorgbelang inzake VN-verdrag rechten van gehandicapten
 • Heidag Adviesraad sociaal domein deskundigheidsbevordering
 • Adviseren en beleid beïnvloeding
 • Inzicht in de gemeentelijke beleidscyclus
 • Verbinding met de achterban

Uitgebrachte adviezen in 2016

Ongevraagd advies;

 • Klachten sociaal domein 2015
 • Uitspraak Centrale Raad inzake HH Wmo 2015
 • Afvalinzameling (medisch afval)

Gevraagd advies;

 • Nota armoedebeleid
 • Nota vrij toegankelijke voorzieningen

Communicatie
Zoals al eerder genoemd in dit verslag is de ASDT een onafhankelijk adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies over de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Ook wel het “sociaal domein” genoemd. Wij vinden het belangrijk dat de inwoners van onze gemeente zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving, ongeacht hun beperking. De ASDT behandelt geen individuele gevallen, maar wij staan wel open voor signalen en /of klachten van de inwoners.

Hebt u vragen naar aanleiding van dit jaarverslag? De Adviesraad sociaal domein Tubbergen is bereikbaar via e-mail: info@adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl

Belangrijke informatie

Veelgestelde vragen

Contactgegevens

© 2024 Adviesraad Sociaal Domein gemeente Tubbergen