Jaarverslag 2017

Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2017 van de Adviesraad sociaal domein gemeente Tubbergen (ASDT) aan.

Ook dit jaar was voor de ASDT een dynamisch jaar. De transitie van het sociale domein neemt geleidelijk zijn vorm aan, maar de transformatie staat nog in de kinderschoenen. Beleidsvelden als heroriëntatie van het maatschappelijk middenveld, vervoer, de Participatiewet en herijking van het minimabeleid hebben veelvuldig op de agenda gestaan. Dit transformatieproces zal ook de komende jaren de nodige aandacht vragen van de ASDT.

Ook in 2017 heeft de ontwikkeling van de ASDT een belangrijke plaats ingenomen. Wij hebben gewerkt aan de zichtbaarheid van de Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Tubbergen

Ook digitaal is de adviesraad meer aanwezig dankzij de website www.adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl. Er wordt nog volop gewerkt aan een Facebook pagina. De leden van de raad zijn erg actief geweest en hebben veel bijeenkomsten bezocht en zijn herhaaldelijk op werkbezoek geweest. De verbinding met de achterban is daarin heel belangrijk. In 2017 heeft er een wisseling van leden plaatsgevonden en de ambtelijke ondersteuning heeft nu een duidelijker vorm gekregen.
De vacature kon snel worden opgevuld.

Sandrine Wermelink

Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein
Gemeente Tubbergen
Juli 2018

Leden Adviesraad sociaal domein

De leden van de Adviesraad vertegenwoordigen de burgers van de gemeente Tubbergen. Dat kan zijn als lid van de seniorenraad, cliëntenraden, maar ook als deskundige op het gebied van jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg of werk en inkomen. Over de verschillende beleidsthema’s brengen wij gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college van B&W.

De Adviesraad bestaat uit 9 leden waaronder de voorzitter.
Op 1 januari 2017 heeft Irma Lohuis afscheid genomen als lid van de adviesraad.
De vacature is per 1 juli 2017 opgevuld door Esther van Unnik-Boksebeld. Per 31 december 2017 hebben Siny Avenhuis-Timmerhuis en Bouke de Groot afscheid genomen van de Adviesraad. In deze vacatures zal voorzien worden in 2018.
De samenstelling van de Adviesraad ziet er als volgt uit:

Sandrine Wermelink-Waaijer
Voorzitter

Gisela Bijleveld-von Bönninghausen
Secretariaat

Siny Avenhuis-Timmerhuis
Aandachtsgebied: vertegenwoordiging cliëntenraden, mantelzorg

Bouke de Groot
Aandachtsgebied: vertegenwoordiging verstandelijk gehandicapten

Esther van Unnik-Boksebeld
Aandachtsgebied: vertegenwoordiging jeugdzorg

Chantal Lesscher – Kleissen
Aandachtsgebied: vertegenwoordiging ondersteuning en zorg voor thuiswonenden

Henk Martens
Aandachtsgebied: vertegenwoordiging seniorenraad

Ine Schrijver – Roelofs
Aandachtsgebied: vertegenwoordiging GGZ, mantelzorg

Willy den Boer
Aandachtsgebied: Participatiewet en minimabeleid

Activiteiten:

In 2017 is de adviesraad 11 keer bij elkaar geweest om te vergaderen.
Daarnaast is er een heidag georganiseerd ten behoeve van deskundigheidsbevordering van de Adviesraad.
Hieronder volgt een opsomming van de onderwerpen die in 2017 aan de orde zijn geweest:

• Uitvoering van de Wmo 2015 (huishoudelijke hulp/ ondersteuning)
• Uitvoering van de Participatiewet
• Uitvoering van de Jeugdwet
• Deskundigheidsbevordering van de Adviesraad Sociaal Domein
• Heroriëntatie maatschappelijk middenveld
• Vervoer
• Mantelzorg
• Klachten
• Digitale implementatie
• Aanbestedingen Huishoudelijke ondersteuning (HHO) inzake de consequenties uitspraak Centrale Raad van Beroep
• Armoedebeleid
• Begeleiding statushouders (Nieuwe Nederlanders)

Bijgewoonde bijeenkomsten:

• Uitwisseling ervaringen Wmo Lab Dinkelland
• Uitwisseling van ervaringen met het Gehandicaptenplatform en de Seniorenraad
• Begeleid wonen in de GGZ
• Klankbordgroep Ontwikkelingen vervoer, regiotaxi, leerlingenvervoer en vervoer naar dagbesteding
• Zorgbelang Goed wonen voor iedereen
• Verschillende bijeenkomsten rond armoedepreventie
• Werkbezoek aan Soweco Almelo
• Brainstorm samenwerking adviesraden Tubbergen en Dinkelland
• Heidag Adviesraad sociaal domein deskundigheidsbevordering
– Doel is om samenwerking tussen de adviesraad/KRA en college te verbeteren en om samen met wethouders, programmamanager, beleidsmedewerkers, adviesraad en KRA te komen tot concrete werkafspraken.
– Inzicht in de gemeentelijke beleidscyclus
– Verbinding met de achterban

• Kennismaking met cliëntondersteuners van maatschappelijk werk NW Twente
• Kennismaking met burgemeester Haverkamp
• Symposium Kracht van Samen zorg (22 juni)
• Symposium Denktank 60 + over deelname senioren in de samenleving
• Klachtenbehandeling n.a.v. rapport van de nationale ombudsman
• Voorstel van regionale adviesraad jeugd en WMO Twente van 14 Twentse gemeenten. Dit is afgewezen vanwege een goed functionerend voorzittersoverleg.
• Werkconferentie over statushouders begeleiden naar zelfredzaamheid en deelname in de samenleving
• Halfjaarlijks werkbezoek aan Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland
Uitgebrachte adviezen in 2017

Gevraagd advies:

• Huishoudelijke ondersteuning n.a.v. uitspraak Centrale Raad inzake HH Wmo 2015
• Participatiewet, reïntegratieverordening en uitvoeringsbesluit

Communicatie:

Zoals al eerder genoemd in dit verslag is de ASDT een onafhankelijk adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies over de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Ook wel het “sociaal domein” genoemd.
Wij vinden het belangrijk dat de inwoners van onze gemeente zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving, ongeacht hun beperking. De ASDT behandelt geen individuele gevallen, maar wij staan wel open voor signalen en /of klachten van de inwoners.

De Adviesraad sociaal domein Tubbergen is bereikbaar via email:
info@adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl

Op de website van ASDT staat informatie over de Adviesraad.
De website is te vinden onder www.adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl

Belangrijke informatie

Veelgestelde vragen

Contactgegevens

© 2024 Adviesraad Sociaal Domein gemeente Tubbergen