Jaarverslag 2019

Hierbij bieden we U het jaarverslag 2019 van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Tubbergen (ASDT) aan.

Veranderproces

De fase van de transformatie binnen het sociaal domein is ingezet en moet vorm gegeven worden. Het is een veranderproces van grote omvang en dwingt ons allemaal om uit het systeem te treden dat juist zo vertrouwd voelt. Maar we ondervinden ook met elkaar dat het systeem steeds minder aansluit op de vraagstukken van de huidige tijd. Tevens beseffen we dat dit een proces is van jaren, niet alleen van overheden maar juist van de samenleving, dus de burgers.

Een van de grootste opdrachten van ons als Adviesraad is om aan dit proces van transformatie een belangrijke bijdrage te leveren. In gesprek komen met mensen uit onze gemeente over wat hen bezig houdt. Dit doen wij door middel van werkbezoeken en deelname aan verschillende bijeenkomsten. Op die manier bouwen we aan een netwerk dat ons voorziet van de input die nodig is om het college van B&W te voeden met relevante informatie.

In de eerste helft van het afgelopen jaar stond de beleidswijziging van het minimabeleid op de agenda. Armoede en schulden blijven een belangrijk thema omdat het velen in onze gemeente raakt en mensen belemmert om mee te doen in de maatschappij.

Na de zomer was de aandacht gevestigd op de transformatie van het SW bedrijf Soweco. Het voortbestaan in de huidige vorm leek niet langer houdbaar en werd er gezocht naar een oplossing voor dit dilemma.

Ook digitaal is de adviesraad aanwezig dankzij de website www.adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl en ook via Facebook wordt er gecommuniceerd. Zowel de website als de Facebook pagina worden goed beheerd en voorzien van relevante informatie.

In 2019 heeft er geen wisseling van leden en ambtelijke ondersteuning plaats gevonden.

Sandrine Wermelink,
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Tubbergen

April 2020

Leden Adviesraad Sociaal Domein

De leden van de Adviesraad vertegenwoordigen de burgers van de gemeente Tubbergen. De Adviesraad is zodanig samengesteld dat de leden over deskundigheid beschikken op het gebied van de verschillende beleidsdomeinen. De deskundigheid kan zijn opgedaan vanuit professie maar ook als vrijwilliger vanuit het vrijwilligerswerk of als mantelzorger. jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg of werk en inkomen.
Over de verschillende beleidsthema’s brengen wij gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college van B&W.

De Adviesraad bestaat uit 9 leden waaronder de voorzitter. In het afgelopen jaar hebben er wijzigingen in de samenstelling voorgedaan.
Onderstaand een overzicht van de leden:

Sandrine Wermelink-Waaijer
Voorzitter

Gisela Bijleveld-von Bönninghausen
Secretariaat

Annemarie Maathuis
Aandachtsgebied: Jeugdzorg, waaronder onderwijs en voorschoolse educatie

Leonie Oude Luttikhuis – Vreeswijk
Aandachtsgebied: Participatie van mensen met een verstandelijke en fysieke beperking

Esther van Unnik-Boksebeld
Aandachtsgebied: vertegenwoordiging Jeugdzorg

Chantal Lesscher – Kleissen
Aandachtsgebied: vertegenwoordiging ondersteuning en zorg voor thuiswonenden

Karel Maathuis
Aandachtsgebied: participatie in de samenleving in het algemeen en in het bijzonder voor mensen met een beperking.
Contactpersoon seniorenraad en gehandicaptenplatform.

Ine Schrijver – Roelofs
Aandachtsgebied: vertegenwoordiging GGZ, mantelzorg

Willy den Boer
Aandachtsgebied: Participatiewet en minimabeleid

Activiteiten

In 2019 is de adviesraad 11 keer bij elkaar geweest om te vergaderen en is er een heidag georganiseerd. Tijdens deze dag is er een update gegeven van de ontwikkelingen op de beleidsdomeinen Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Hieronder volgt een opsomming van de onderwerpen die in 2019 aan de orde zijn geweest:

 • Uitvoering van de Wmo 2015
 • Uitvoering van de Jeugdwet
 • Uitvoering van de Participatiewet
 • Integrale vroeghulp, VVE en kwaliteitseisen
 • Klachtenafhandeling
 • Toegankelijkheid
 • Sporten voor mensen met een beperking
 • Toekomst beschermd wonen en maatschappelijke opvang
 • Wijk GGD
 • Centrale Toegang
 • Praktijkondersteuning bij huisarts voor Jeugd en GGZ
 • Deskundigheidsbevordering van de Adviesraad Sociaal Domein
 • Samenwerking en vormgeven netwerk
 • Vervoer, MaaSproject om vervoer toegankelijker te maken
 • Mantelzorg en dementie
 • Website en Facebook
 • Armoedebeleid, schulddienstverlening en minimavoorzieningen
 • Begeleiding statushouders (Nieuwe Nederlanders)

Bijgewoonde bijeenkomsten:

 • Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
 • Inspiratiebijeenkosmt Sociaal Domein
 • Werkbezoek Stayble
 • Contacten BGT
 • Senioren in de samenleving
 • Technologie en welzijn
 • Armoedebestrijding
 • Landelijke trainingsdag Koepel Adviesraden
 • Regionaal voorzittersoverleg Adviesraden
 • Bijeenkomst Maatschappelijk akkoord Tubbergen
 • Dementie en matelzorgers
 • Toneelvoorstelling dementie
 • Evaluatie samenwerking Adviesraad en Seniorenraad
 • Presentatie Voedselbank
 • Gesprek met minister van gehandicaptenzaken Rick Brink
 • Soweco
 • Introductiebijeenkomst Automaatje
 • Installatie Wijk GGD/GGZ

Uitgebrachte adviezen in 2019

Gevraagd advies;

 • Verordening Adviesraad sociaal domein
 • Verordening en beleidsregels WMO
 • Verordening en beleidsregels Jeugd

Communicatie

Zoals al eerder genoemd in dit verslag is de ASDT een onafhankelijk adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies over de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Ook wel het “sociaal domein” genoemd.

Wij vinden het belangrijk dat de inwoners van onze gemeente zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving, ongeacht hun beperking. Om het college goed te kunnen informeren, zoeken we verbinding met verschillende gremia in de maatschappij. Ook proberen we input op te halen bij burgers. Zo werken we aan een netwerk van mensen dat ons voorziet van belangrijke informatie om het college van B&W te voeden.

De ASDT behandelt geen individuele gevallen, maar wij staan wel open voor signalen en /of klachten van de inwoners.

Leden van de ASDT zijn betrokken bij de ontwikkelingen rondom Mijn Dorp 2030.

De Adviesraad sociaal domein Tubbergen is bereikbaar via email: info@adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl

Op de website van ASDT staat informatie over de Adviesraad. De website is te vinden onder www.adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl. Informatie wordt ook gedeeld via Facebook.

Belangrijke informatie

Veelgestelde vragen

Contactgegevens

© 2024 Adviesraad Sociaal Domein gemeente Tubbergen